Ásvány- és kőzettan


Ásványok


A Föld története

Az Univerzum keletkezése

„Adjatok anyagot, világot építek belőle!" Immanuel Kant

Az Univerzum kezdeti állapotáról biztosat nem tudunk, elméletekben azonban nincs hiány. A ma leginkább elfogadott modell, amelyet George Gamov elméleti fizikus dolgozott ki Kant nyomán az ún. „Big-bang", a nagy robbanás elmélete. Eszerint a jelenlegi Univerzum egy ősanyag gigantikus robbanása következtében jött létre kb. 10-20 milliárd évvel ezelőtt. Az ősanyag sűrűsége szerinte 1025 g/cm3, hőmérséklete pedig 1016 K lehetett, ezen rendkívül sűrű és forró „tűzgömb" robbanásszerű kiterjedésével magyarázható az Univerzum ma észlelt expanziója.

Az Univerzum tágulásáról bővebben: http://cas.sdss.org/dr4/hu/proj/basic/universe/


big-bangBig-bang", avagy a „Nagy Bumm"
Forrás: http://www.space-art.co.uk/pages-en/formations/Big-Bang.htm


 A Világegyetem tágulása
Forrás: http://hu.wikipedia.org/ 

Idő 

 Hőmérséklet

Fontosabb jelenségek 

 0

 ¥

Részecske nélküli massza. 

 10-16 s

 1013 K

 Hadronkorszak: Gyakorlatilag minden részecske jelen van. Nukleonok és antinukleonok szétválása, majd annihilációja.

 10-4 s

 1012 K

 Leptonkorszak: (elektronok, müonok, neutrínók stb.). A hőmérsékleti sugárzás jellemzőit a részecskék erős kölcsönhatásai határozzák meg. Az annihilációs időszak vége.

 1 s

 1010 K

 Foton korszak: A korszak elején a nukleonok kevés szerepet játszanak, a világ csaknem csupa fotonból áll.

 106 év

 3*103 K

 Nukleonkorszak: A sugárzás lehűl. A nukleonok energiasűrűsége nagyobb lesz mint a fotonoké. Az elemi egységek atomokká állnak össze (H, He).

 máig

 3 K

 Sűrűsödések korszaka: A helyi sűrűség növekedések gázfelhőkké sűrűsödhetnek és őscsillagokká vagy csillaghalmazokká alakulhatnak át, amelyekben magasabb rendszámú elemek képződhetnek. Felrobbanó csillagok gondoskodnak az újonnan képződő elemek szétszóródásáról, további csillagnemzedékek formálódnak. A csillagok környékén lévő porfelhők bolygókká sűrűsödnek. Alkalmas hőmérsékletű és tömegű bolygók felületén szerves anyagok keletkezhetnek.

Az Univerzum fejlődéstörténete

A Naprendszer és a Föld születése

A napjainkban leginkább elfogadott tudományos elmélet szerint, a Naprendszer 4,57 milliárd évvel ezelőtt, egy szupernóva robbanás közvetlen szomszédságában, a csillagközi anyagok (atomok, molekulák) gravitációs erő által előidézett kondenzációja révén jött létre. Az összehúzódó rendszer középpontja csillaggá alakult, míg a külső részekből viszonylag nagy sűrűségű, forgó korong képződött. Eközben a gravitáció potenciális energiája hőenergiává alakult át, és a hőmérséklet növekedni kezdett. Ehhez a hőmérséklet-növekedéshez a radioaktív nuklidok spontán, exoterm hasadása is hozzájárult (40K19, 235U92 stb.). Mivel a rendszerben a Nap tömege a legnagyobb, hőmérséklete elérte a 2*107 K-t, és ez elegendő volt a magfúziós reakció beindulásához. A Nap tehát csillag lett, míg a többi égitest (protobolygók) a Naphoz viszonyítva lényegesen kisebb tömege miatt nem érhette el a magfúzióhoz szükséges hőmérsékletet.


 A Naprendszer keletkezése
Forrás: http://foldrajz.ttk.pte.hu/foldtan/kornyezettan/fold1.ftt.uni-miskolc.hu/f1.htm


A Nappá sűrűsödő gázfelhőn kívül maradt a perdület leadása során lecsatolódott szoláris köd, mely a bolygórendszer alapanyaga volt. A szoláris köd hőmérséklete az ős-Naptól távolodva csökkent. A köd hőmérséklet-eloszlása határozta meg, hogy az ős-Naptól adott távolságban mi kristályosodott ki. Az ős-Naptól távolodva vas-nikkel, piroxén, földpát, olivin, troilit - a fő meteoritalkotó ásványok -, tremolit, szerpentin, vízjég, ammónia-hidrát, metán-hidrát voltak a legfontosabb kiváló anyagok. A kivált kristályszemcsékből álló „kristálygáz" (porfelhő) lecsatolódott a maradék szoláris ködről, másként hűlt, mint a gáztér. Rugalmatlan ütközésekkel csomósodott. Ez alakította ki bolygórendszerünknek ma is megfigyelhető tömegarányát.
Ha a bolygók keletkezésének imént bemutatott elmélete igaz, akkor a Föld, a Naprendszer többi bolygólya, a meteoritok és aszteroidok eredete közös. Ez az elmélet - hipotetikus jellege ellenére is - támpontot ad ahhoz, hogy az elemek relatív gyakoriságát és eloszlását mai Földünkön értelmezni tudjuk, mivel feltételezhető, hogy valamennyi égitest elemi összetétele eredetileg az intersztelláris köd, illetve a Nap összetételével azonos volt. A Föld életkora mintegy 4,5 milliárd év. A gázállapotú és szilárd anyagrészecskék kezdődő kondenzációjának és aggregációjának idején a hőmérséklet néhány száz K lehetett. Ily módon néhány milliárd év alatt a Föld anyagának felmelegedése és részben megolvadása, az alkotók sűrűség szerinti elválása, a kondenzált fázis gázvesztesége, továbbá a földkéreg lassú lehűlése és kristályosodása során alakult ki bolygónk mai szerkezete. A Naprendszerünk szerkezetét pedig a bolygók és a kisebb égitestek mozgásai, és ezek anyagi összetétele határozza meg.
„A világ fejlődése egy éppen most véget ért tűzijátékhoz hasonlítható: néhány vörös szikra, hamu és füst. Egy kihűlt salakdarabkán állva látjuk a napok lassú kialvását, és megpróbáljuk a világok keletkezésének letűnt ragyogását visszaidézni." Lemaitre


  A naprendszer
Forrás: http://astro.elte.hu/~kris/csillrajz/Naprendszer.pdf

Ajánlott link

Bolygók és csillagok, a legkisebbtől a legnagyobbig (az animáció kiválóan szemlélteti az arányokat)

Hubble űrtávcső által készített képek (angol nyelvű)


 


A Föld szerkezete és kémiai összetétele

Mai ismereteink szerint a Föld fejlődése során a forgás, a fokozatos lehűlés és a gravitáció eredményeképpen gömbhéjakba rendeződtek az anyagok. Ezeket a koncentrikusan elhelyezkedő gömbhéjakat összefoglalva geoszféráknak nevezzük.

A Föld belső gömbhéjai:

 - földkéreg
 - felső köpeny
 - alsó köpeny
 - külső mag
 - belső mag


Föld geoszférái A Föld geoszférái
Forrás: http://hu.wikipedia.org/

Geoszférák jellemzői:

Földkéreg: a legkülső, szilárd halmazállapotú. Bolygónk tömegének 1 %-a.

 Szárazföldi kéreg

 Óceáni kéreg

 vastagabb (átlag 35 km)

 vékonyabb (5-8 km)

 sűrűsége kisebb

 sűrűsége nagyobb

 kőzetanyaga gránit

 kőzetanyaga bazalt

 idősebb, 3,8 milliárd is lehet

 fiatalabb 200 millió évnél

 felépítése változatosabb

 felépítése egyszerűbb

Elem 

%-os arány 

 oxigén

 46,4

 szilícium

 28,2

 alumínium

 8,2

 vas

 5,6

 kálcium

 4,1

 nátrium

 2,4

 magnézium

 2,4

 kálium

 2,1

 többi elem

 0,7

A földkéreg 92 elemből épül fel, de döntő többségét 8 elem alkotja

Földköpeny: felső része szilárd, alatta magas hőmérsékletű, képlékeny állapotú -áramlásai mozgatják a szilárd kőzetlemezeket, asztenoszféra-. A Föld tömegének 68 %-a.

Földmag: fémes (Fe, Ni), jól vezető anyagokból áll, melyek a maghéjban folyékony, a belső magban szilárd halmazállapotban vannak és extrém nyomás alatt állnak. A Föld tömegének 31 %-a.

Föld gömbhéjai A Föld belső szerkezete a magtól a felső köpenyig
Forrás: http://hu.wikipedia.org/


Az ásványok és kőzetek keletkezése

A kőzetek olyan nagy kiterjedésű ásványtömegek, illetve jellemző összetételű ásványegyüttesek, amelyek meghatározott természeti folyamatban egységesen képződnek, s a Föld szilárd kérgét alkotják. Az egy ásvány tömegéből álló kőzeteket monominerális vagy homogén kőzeteknek nevezzük. A kőzetek együttesen képződött ásványok jellemző társulása. A kőzetek keletkezésük szerint három nagy csoportra bonthatóak:

 

Kőzetek körforgása


Magmás kőzetek

Magmás kőzetek képei 

Magmának nevezzük a természetben megjelenő, sokkomponensű rendszernek tekinthető, jelentős részben szilikát-olvadék összetételű, cseppfolyós fázisból álló, mozgékony kőzetanyagot, amelyben különböző szilárd fázisokat képviselő, már kivált kristályok lehetnek szuszpendálva. Bizonyos körülmények között gázfázis is jelen van. A lehető legegyszerűbben fogalmazva a magma kőzetolvadék (hőmérséklete ~ 1000-1200°C). Az oldott gázoknak szerepe van a magma viszkozitásával, amely hatással van a kristályosodásra. A legfőbb illékony komponensük a következők: H2O, CO2, H2S, S, SO2, HCl, NH4Cl.

A fő komponensek (oxid alakban megadva): SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, ez összesen 99,1 t. %-ot tesz ki.

A felszínre kiömlött vagy földkéregben rekedt magma hőmérsékletének csökkenésével megindul az egyes alkotók kiválása. Azaz az olvadékból történő kikristályosodás. Ennek során a kőzetalkotó ásványok olvadáspontjuk fordított sorrendjében válnak ki.

A magmatikus differenciáció, megszilárdulás

A magma igen sok-komponensű olvadék-oldat, éppen ezért a megszilárdulás előtt különböző összetételű részmagmákká válik szét. Három fő szakaszt különböztetünk meg: elő-, fő- és utókristályosodás.

Előkristályosodás

 • Likvid magmás elkülönülés: A hőmérséklet csökkenésével csökken a szilikátolvadék és a szulfidolvadék kölcsönös oldhatósága, a két olvadék elkülönül. A magma réz-, nikkel- és platinatartalmának nagy többsége így halmozódik fel.
 • Tulajdonképpeni előkristályosodás: 1000°C-on megjelennek az első kristályok. Króm- és titánvasérc, a platinafémek, a gyémánt és a foszfátásványok így képződtek.

Főkristályosodás
Amikor a magma 900°C-ra lehűl, a kőzetek ebben a szakaszban keletkeznek. Az ásványok közül elsőnek az olivin és a piroxének, később a gránit, és a hozzá hasonló kőzetek válnak ki. A magma főkristályosodási szakasza szolgáltatta a Föld szilárd kérgének kb. 94%-át.

Utókristályosodás
A főkristályosodás végén megmaradó olvadék sok kismolekulájú (illékony) anyagot tartalmaz. Feldúsulnak azok az anyagok is, amelyek az eredeti magmában kis koncentrációban voltak jelen. (pl.: Zr, Ce, Be, Mo, W, Sn ásványai).

 • Pegmatitos fázis: Megjelennek egyes ritka elemeket (Be, Li, Zr, Nb, Ta, U, Yb) tartalmazó ásványok. A legszebb színes drágaköveket is a pegmatitos fázis szolgáltatja.
 • Pheumatolitos fázis: A hőmérséklet 500°C-ra hűl le. A kovasavon kívül csak az illékony anyagok egy része van jelen. A nagy mennyiségben összegyűlő halogénsav-gázok miatt e fázis megtámadhatja a kőzeteket. Cink-, réz-, vasérc, továbbá topáz, fluorit, turmalin, ill. az ón, molibdén, volfrám telepei jórészt ebben a szakaszban jöttek létre.
 • Hidrotermális fázis: Amikor a maradék oldat hőmérséklete 378°C-ra lehűl, a víz cseppfolyós halmazállapotúvá válik. Arany-, ólom-, réz-, cink-, higany- és antimonércek itt jönnek létre, ezeket kvarc, kalcit, aragonit, barit, kíséri. Néhol a forró víz mint gejzír tör a felszínre.
 • Exhalációs fázis: A maradék anyag tartalmaz gáz halmazállapotú elemeket, ilyenek lehetnek a hélium, kénhidrogén, széndioxid, ammónia, sósav, radon gázok. Más részük vulkáni utóműködés része is lehet. Ily módon nem jelentős kén, szalmiák, esetleg hematit ásványkiválások keletkezhetnek.

 

 

A Bowen-féle kiválási sor és az adott ásványos összetételnek megfelelő kőzetek
Forrás: http://foldrajz.ttk.pte.hu/foldtan/segedanyag.pdf

 

Ajánlott linkek

Vulkán (Wikipédia)

Magma (Wikipédia)Üledékes kőzetek

Üledékes kőzetek képei 

Az üledékes kőzetek kialakulás óceánok, tavak, folyók mélyén lerakódott vagy a mozgó jégtakaró és a szél révén felhalmozott üledékekkel kezdődik. Az üledékek egymásra települnek, az alsóbb rétegek betemetődve egyre mélyebbre kerülnek, eltávozik belőlük a víz és megkeményednek. Évmilliók alatt a diagenezisnek nevezett folyamat során a felső rétegek nyomása és a Föld belsejének hője az üledékrétegeket szilárd kőzetekké alakítja. Az üledékes kőzetek kialakulásánál is meghatározóak a fizikai és a kémiai folyamatok, azonban szemben a magmás és metamorf folyamatokkal itt a Föld külső erői játsszák a döntő szerepet.

Fotó: Kiss FerencTörmelékes üledék, konglomerátum

Az alábbi kőzetképző folyamatok érvényesülnek:
• Mállás
• Szállítás
• Lerakódás vagy üledékképződés
• Kőzettéválás vagy diagenezis

Mállás
A mállás az ásványtársulásoknak a Föld felszínén végbemenő lebontását, oldását értjük, amely folyamatokban elsőrendű szerepet a víz, illetve a benne oldott anyagok játszanak.

Fizikai (mechanikai) mállás: a kőzetek felaprózódnak, de kémiai összetételük nem változik meg. Legfőbb tényezői a hőingadozás, fagyhatás, a pórusokban történő sókiválás, hullámverés, növényi gyökerek repesztő hatása, stb.

Kémiai mállás: a kőzetek komponenseinek oldása vagy kémiai átalakulása. Legfőbb tényezői: a csapadékvíz, a szulfidásványok bomlása során keletkező savak és a bioszféra élőlényeinek és bomló szerves anyagainak savtermelő képessége.

Szállítás
Gravitáció útján
o Lejtőtörmelékek
o Csuszamlás
o Iszapfolyás
• Szállítóközeg útján
o Jég
o Víz
o Szél

 Lerakódás
Görgetve
• Leülepedés
• Kicsapódás

Üledékgyűjtők
• Erózióbázis szintje feletti (szárazföldi)
• Erózióbázis szintje alatti (tengeri)

Kőzettéválás (diagenezis)
A mállástól a metamorfózisig...

Fotó: Kiss FerencTörmelékes üledék, kavics


Átalakult (metamorf) kőzetek

Átalakult kőzetek képei 

Metamorfózisnak nevezzük, ha a kőzetek az eredeti kőzetképződési körülményektől eltérően fizikai (hőmérséklet, nyomás) és kémiai körülmények között, szilárd állapotban lejátszódó ásványtani és szerkezeti átalakulási folyamaton mennek át. Ha az eredeti kémiai összetétel változatlan izokémai, ha pedig megváltozik, allokémiai átalakulásról beszélünk.

A metamorfózis osztályozása általában kiterjedés, valamint a két fő fizikai körülmény, a nyomás és a hőmérséklet egymáshoz viszonyított mértéke szerint történik.

A metamorfózis fokozatai:
• Nagyon kisfokú metamorfózis (agyagpala, metabazalt)
• Kisfokú m. (szerpentinit, kloritpala)
• Közepes fokú m. (csillámpala, márvány)
• Nagyfokú m. (eklogit, gneisz)

 

A kőzetek körforgása
Forrás: http://www.kristalyakademia.hu/

Ajánlott link

Metamorf kőzetek (Wikipédia)
 


Kristálytan - Kristálygeometria

Tartalom


A kristály jellemzői

Tartalom


A kristály jellemzői

A kristály (ógörög, krüsztallosz = jég) homogén, diszkontinuális térkitöltésű, anizotróp térrács, aminek külső megnyilvánulása a sík lapokkal határolt mértani test.   

Jellemzői

 • Homogén (egynemű), kémiailag teljesen egységes, legkisebb része is az egész kristállyal azonos összetételű.
 • Anizotróp. A kristály tehát egy homogén anizotróp test.
 • Rendezett.

A kristály tehát atomok, ionok, molekulák szabályos periódikus elrendeződése.

Egy, két és három dimenzióra kiterjedő rendezettség

A kristályok sajátságai

Szimmetrián értjük valamilyen motívum szabályszerű ismétlődését. A kristály külső szimmetriája legegyszerűbben az ún. fedési műveletek segítségével ismerhető fel. Morfológiailag három fedési műveletet különböztetünk meg: forgatás, tükrözés, inverzió. Szimmetria elemnek nevezzük azt a mértani elemet, amellyel a fedési műveletet végrehajtjuk

 Fedési művelet

 Megfelelő szimmetriaelem 

 forgatás

gír v. szimmetriatengely 

 tükrözés

 tükörsík v. szimmetriasík

 inverzió

 inverziós pont v. szimmetriaközpont

Egyszerű szimmetriaelemek

A gír: Olyan szimmetriaelem, amelynek segítségével a kristály egy teljes körforgás alatt önmagával többször fedőhelyzetbe kerül.

A természetes kristályok lehetséges szimmetriatengelyei (gírjei)

A tükörsík: olyan szimmetriaelem, amely a kristályt két egybevágó tükörképi félre bontja.

A kocka (hexaéder) 9 szimmetriasíkja

A szimmetria középpont: olyan szimmetriaelem, amelyen áthúzott bármely egyenes azonos kristálytani elemeket köt össze (élt éllel, lapot lappal).

A kocka inverziós pontján átmenő egyenesek.
A számok az egyenessel egybeeső szimmetriatengely értékűségét jelzik

Összetett szimmetriaelemek

Giroid: olyan szimmetriaelem, amely elfordítás közben a kristály eredeti helyzetének a tükörképét is létrehozza.

A tetragiorid egyszerű szemléltetése 


Kristályformák

Az olyan lapok összességét, amely lapok azonos paraméterekkel fejezhetők ki, kristályformának nevezzük. A kristályforma lehet zárt, vagy nyílt. Ha a kristályforma csupa egybevágó lapból áll, egyszerű kristályformáról beszélünk, több egyszerű forma egyidejű fellépése formakombinációt hoz létre. (13/a. ábra). (A segédletben csak a legjellemzőbb formákat tárgyaljuk teljesség igénye nélkül.).

  

13/a. ábra. a., Egyszerű formák b., Formakombinációk
 

Nyílt formák:
A nyílt formák lehetnek egy (prizma), vagy két  irányban nyíltak (véglap). Nyílt forma a kristályon egymagában nem lehet, csak más formával kombinálódva (13/b. ábra). 
  
 

 

13/b. ábra. Véglapok, prizmák és dipiramisok kombinálódását egy kénkristályon

Véglap vagy (pinakoid (pinax = deszka):  2 lapos kristályforma.
Két párhuzamos lapból áll, amelyek általában inverziós pont szerint tartoznak össze.
Prizma hasáb: azok a formák, melynek lapjai egymással párhuzamos élben metsződnek, és digír, trigír,  tetragír, vagy hexagír szerint tartoznak össze.
(A főtengelyes rendszerekben a prizma lapjai a c tengellyel párhuzamosak.)
Piramis: azok a formák, amelyek lapjai a c tengelyhez szimmetrikusan hajolnak.

Zárt forma:
Dipiramis: Poláris szimmetriatengelyre merőlegesen a piramisoknál vízszintes tükörsík lép fel, egy alsó és egy felső piramis dipiramist alkot. (14. ábra) 

 


14. ábra. a, dipiramis. b, c, d, prizmák. e, f, g, véglapok


Kristályrendszerek

Az összes lehetséges kristályok 7 féle tengelykeresztbe, (7 féle koordinátarendszerbe), illetve 7 kristályrendszerbe sorolhatók:

szabályos

1. Szabályos

négyzetes

2. Négyzetes

rombos

3. Rombos

egyhajlású

4. Egyhajlású

háromhajlású

5. Háromhajlású

hatszöges

6. Hatszöges

trigonális

7. Trigonális

 


Kristályrendszerek, összefoglaló táblázat

Összefoglaló táblázat


Kristálytani tengelyek

A kristálylapok jellemzésére képzeletben térbeli koordinátarendszert létesítünk a kristályban. A koordinátarendszer tengelyei az ún. kristálytani tengelyek a kristály geometriai középpontján mennek keresztül (9. ábra)
 

 

 9. ábra. Kristálytani tengelyek a, b, c és a lapok indexei (pl. 001-, -100, stb. l. később)


Paraméter

Azokat a távolságokat, amelyeket az egyes kristálylapok a tengelyekből lemetszenek, paraméternek nevezzük. A kristálylapok jelölésére a paraméterek helyett az ún. Miller féle indexet használjuk. Az indexet a paraméterek reciprok értékei,  pl.: (111); (100); (110); stb. Általános esetben a h, k, l, illetve i indexeket alkalmazzuk (9. 10. ábra)

 

10.ábra. Az oktaéder lapjainak Miller féle indexei

 

  11.ábra. A kristálylapok néhány lehetséges helyzete a tengelykeresztben


Háromhajlású (triklin) rendszer

Háromhajlású (triklin) rendszer
      Triklin véglapos osztály: inverziós pont. 

Jellemző kristályformák:
véglapok  I. véglap (100), II. véglap  (010), III. véglap  (001);I. fajta véglap (0kl), II. fajta véglap  (h0l), III. fajta véglap (hk0), IV. fajta véglap (hkl)Egyhajlású (monoklin) rendszer

Egyhajlású (monoklin) rendszer
      Monoklin prizmás osztály: 1 tükörsík, 1 digír, inverziós pont (29. ábra)

29. ábra.

Jellemző kristályformák: véglap I. véglap  (100), II. véglap  (010), II. fajta véglap  (h0l), III. véglap  (001); prizmák I. fajta (0kl), III. fajta (hk), IV. fajta (hkl) (30. ábra).


    30. ábra. monoklin prizmák és véglapok


Rombos rendszer

Rombos rendszer
      Rombos dipiramisos osztály: 3 tükörsík, 3 digír, inverziós pont (27. ábra)
 

27. ábra.

Jellemző kristályformák: véglapok I. véglap (100), II. véglap (010), III. véglap (001); prizmák I. fajta (0kl), II. fajta (h0l), III. fajta (hk0); piramisok (hkl); dipiramisok (hkl) (28. ábra).
 
 

28. ábra. a, rombos piramis, b, c, d, rombos prizmák, e, f, g, véglapok


Négyzetes (tetragonális) rendszer

Négyzetes (tetragonális) rendszer
 Ditetragonális dipiramisos osztály: 5 tükörsík, 4 digír, 1 tetragír, inverzióspont (23. ábra).

23. ábra.

Jellemző kristályformák:  Bázislap (001); Tetragonálios prizmák I.r. (110), II.r. (100);
Tetragonális piramisok    I.r. (hhl), II.r. (h0l); Tetragonális dipiramisok I.r. (hhl), II.r. (h0l)
(24. ábra).

24. ábra a, ditetragonális, b, és c, kétféle helyzetű tetragonális dipiramis, d, ditetragonális, e, és f, tetragonális prizmák, g, bázislap végprizmák


Háromszöges (trigonális) rendszer

Romboéderes (trigonális) rendszer
      Ditrigonális szkalenoéderes osztály: 3 tükörsík, 3 digír, 1 trigiroid,1 inverziós pont
      (31. ábra)
 
 
 

 

31. ábra.

Jellemző kristályformák: prizmák I.r. trg. (101-0); romboéderek I.r.  (hoh-l); szkalenoéder  (hki-l) (32. ábra).
 
 


  32. ábra. Különböző helyzetű és hajlású romboéder és egy szkalenoéder

 


Hatszöges (hexagonális) rendszer

Hatszöges (hexagonális) rendszer
Dihexagonális dipiramisos osztály: 7 tükörsík, 6 digír, 1 hexagír, inverziós pont (25. ábra).
 

25. ábra.

Jellemző kristályformák: Bázislap  (0001); Hexagonális prizmák /I.r. (101-0), II.r. (112-0)/  Hexagonális piramisok /I.r. (h0h-l), II.r. (hh2h-l)/ Hexagonális dipiramisok /I.r. (h0h-l), II.r. (hh2h-l)/ (26. ábra).
 
 
 

26. ábra. a, dihexagonális dipiramis; b, és c, különböző helyzetű hexagonális dipiramisok; d, dihexgonális prizma, hexagonális prizma; e, hexagonális prizma és bázislap (véglap).

Megjegyzés: A tetragonális és a hexagonális rendszerben megkülönböztetünk elsõrendű (I. r.) és másodrendű helyzetet (II. r.) ábra.


Szabályos (tesszerális) rendszer

Szabályos rendszer. E rendszer szimmetriája a legmagasabb, itt csak a zárt és általában
     magas lapszámú formát találunk.
Hexakiszoktaéderes osztály: 3 + 6 tükörsík, 3 tetragír; 4 trigiroid (az ábrán D); 6 digír; inverzióspont (15. ábra).
 

15. ábra

(100) hexaéder vagy kocka, 6 négyzet alakú lapból áll, szimmetriája a szabályos  rendszer
 legmagasabb szimmetriájának felel meg (16. ábra).
 
 

16. ábra.

 (110) rombdodekaéder, vagy rombtizenkettős, 12 rombusz alakú lapból áll.
 Lapjaira digír áll merőlegesen. (17. ábra).

     17. ábra.

(111) az oktaéder 8 egyenlő oldalú háromszögből áll.

Lapjaira trigiroid áll merőlegesen. (18. ábra)


18. ábra.

Hexakisztetraéderes osztály: 6 tükörsík, 4 trigír (az ábrán D), 3 tetragiroid (19. ábra)
 


 

19.ábra

 (111)  A tetraéder 4 egyenlő oldalú háromszögből áll.
 A lapjaira merőleges trigír poláris kifejlődésű. (20. ábra)
 


 

20. ábra.

 Diszdodekaéderes osztály: 3 tükörsík, 3 digír, 4 trigiroid (az ábrán D), inverziós pont
(21. ábra).
 
 

21. ábra.

 (hk0) pentagondodekaéder 12 ötszöges alakú lapból áll (22. ábra).
 

22. ábra.


Kristálykémia

A kristálykémia feladata a belső szerkezet, a külső alak és a fizikai sajátságok közötti összefüggések értelmezése.


Története

A XVIII. sz. második felében a svéd I. Bergmann figyelte meg elsőnek, hogy a kalcit és a kősó ütésre, az ezekre jellemző poliéderekre, "ütési idomokra" hullik. Ennek alapján vezette be R. J. Haüy 1784-ben az ún. dekreszcencia elvet, minek alapján a kristály hézag nélküli, kontinuális illeszkedésű poliéderekből áll, melyek irányoktól függő elrendeződése eredményezi a különböző kristályformákat (33. ábra).


33. ábra. Haüy elképzelése a kristályok felépüléséről

Az elemi cella fogalmát A. Bravais vezette be, mint a kristályrács legkisebb részletét a térrács jellemzésére.
Az elemi cella a kristályrácsnak az a legkisebb része, amelyen belül azonos helyzetű (identikus) tömegpontok nem ismétlődnek (34. ábra).

 34. ábra. Az elemi cella és a kristályrács viszonya

Az elemi cellát a tömegpontok 3 legrövidebb transzlációs távolságával, az elemi cella élhosszaival jellemezhetjük.
Az elemi cellákon belül 4 alaptípust különíthetünk el:

a., A tömegpontok a cella csúcsain helyezkednek el: egyszerű

b., A tömegpontok a cella csúcsain és a cella alap, ill. felső lapjának közepén

helyezkednek el: alaplapon centrált.

c., A tömegpontok a cella csúcsain és a cella térközepén helyezkednek el: tércentrált.

d., A tömegpontok a cella csúcsain és valamennyi lapjának közepén helyezkednek el: minden lapon centrált, vagy lapcentrált (35. ábra).

Bravais elméleti megfontolások alapján jutott arra a következtetésre, hogy a kristályokban a részecskék térrácsszerűen helyezkednek el, a részecskéket pedig egyszerűen pontoknak tekintette. Geometriai alapon igazolta, hogy a kristály külső szimmetriájával összhangban, az összes lehetséges kristályrácsok tizennégy féle elemi cellára vezethetők vissza (36. ábra.).

A függelékben, Bravais-féle bizonyítás című részében, a levezetés néhány részlete megtalálható.

 35. ábra. Az elemi cellák négy alaptípusa

A Bravais-féle elgondolásokat fejlesztették tovább, és egymástól függetlenül állapítottak meg 230 tércsoportot 1890-ben Frodorov orosz és 1891-ben Schoenflies német kutatók.

Mindezek az elméleti megállapítások kísérleti alátámasztást nyertek 1912-ben, amikor Laue (német) röntgensugarak vizsgálatával bizonyította, hogy a kristályos anyagoknak térrácsszerkezete van (37. ábra).

 

36. ábra. A Bravais-féle tizennégy elemi cella

37. ábra. Jellegzetes Laule-féle fényképek

Laue módszerét W. H. Bragg és V. L. Bragg tökéletesítették a kristályokról visszavert sugarakat vizsgálva. További tökéletesítésként a kristály finom porát vizsgálta Debye és Scherrer.

Az elméleti elgondolások helyességének bebizonyosodásával együtt, ismertté vált a rácsban résztvevő részecskék mérete és egymáshoz való viszonya.

A részecskéket összekötő erők sajátságai szerint négy nagy csoportba osztjuk a rácsokat: ionrácsok (döntően ionkötés), atomrácsok (döntően kovalens kötés), fémes rácsok (döntően fémes kötés), molekularácsok (döntően van der Waals erőkkel).


A kristályok növekedése

A növekedés laponként (rétegenként) történik (51. ábra).
Növekedési sebesség: a kristálylapoknak a felületre merőleges irányban történő eltolódásának sebessége
A növekedési sebesség a kristálytanilag különböző irányokban különböző, de egymással párhuzamos irányokban egyenlő. 
  

 51. ábra. Egy kristálylap kialakulása.
A következő atom főként az A betűvel jelölt helyre törekszik; a C és a B, helyzete kevésbé "vonzó"
 

A kristályok alakját a lapnormálisok (52. ábra) irányában mért növekedési sebességek aránya határozza meg (53. ábra).
 
 

 52. ábra. Egy kristály lapnormálisai
 

A kristályok méretét a gócképződés és gócnövekedés sebességének viszonya határozza meg.  

  53. ábra. A kristályalak kialakulása. A gyorsabban növekvő b lap fokozatosan kisebbedik, majd teljesen eltűnik.
 

A kristályok növekedését befolyásoló tényezők

a., környezet hatása  (bennőtt; fennőtt; ránőtt)

b., koncentráció (54. ábra).


Forrás: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/ 

Forrás: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/primer/primer.htm54. ábra. Az úgynevezett vázkristályok. A hópelyhek olyan közegben jönnek létre, amelyben a víz koncentrációja kicsi, a kristályosodás sebessége pedig nagy. Nincs idő az energiailag legkedvezőbb hely elfoglalására, ezért alakulnak ki vázkristályok.

c., szennyezések (55., 56. ábra).

 55. ábra. Rácshibák
 
 
 

 56. ábra. Egy porszem a kristályrácsban.
(A méretarányok valósághűek.)
 

A kristályok szabályszerű összenövései (57. ábra)
  

   57. ábra. Példák az iker összenövésre
 

1., Azonos összetétel esetén:
Megkülönböztetünk szimmetrikus (iker) és párhuzamos (az orientáció azonos) összenövést; valamint egyszerű (2 egyed) és többszörös (nagyszámú egyed) összenövést.
Egyszerű összenövés esetén:
 

    a., érintkezési (juxtapoziciós) ikrek (pl.: gipsz; spinell)

    b., átnövéses (panetrációs) ikrek (pl.: pirit) (57. ábra

 2., Különböző összetétel esetén:
Epitaxis (pl.: CaCO3- NaNO3)

Izotípia
Azokat a kristályokat amelyek hasonló külső alakot és hasonló belső felépítettséget   mutatnak, izotip kristályoknak nevezzük (pl.: NaCl, KCl, PbS).

Izomorfia
Azokat az izotip kristályokat, amelyekben az ionok egymást helyettesíthetik (elegykristályokat alkothatnak) izomorfoknak nevezzük. (4.táblázat).
Feltételei:

a., közel azonos méretű tömegpontok,

b., közel azonos polarizációs sajátság,

c., azonos típusú és méretű elemi cella pl.: (CaCO3; NaNO3).

 

KALCIT TÍPUS     ARAGONIT TÍPUS    
Ásvány Képlete Kation rádiusz (nm) Ásvány Képlete Kation rádiusz (nm)
kalcit (mészpát) CaCO3 0,106 aragonit CaCO3 0,106
rodokrozit (málnapát) MnCO3 0,091 stroncianit SrCO3 0,127
smithsonit (cinkpát) ZnCO3 0,083 cerrusit PbCO3 0,132
sziderit (vaspát) FeCO3 0,082 witherit BaCO3 0,143
kobaltit  CoCO3 0,082      
magnezit MgCO3 0,078      

               4. táblázat. Példák az izomorf sorokra
 

Az izomorf vegyületek atomjait, ionjait diadochnak nevezzük, ha viszonylagos nagyságuk és polarizálhatóságuk bizonyos határokon belül egyenlő. A diadoch elemek egymást bizonyos vegyületekben korlátlanul helyettesíthetik. Tökéletesen diadoch a Nb és a Ta [pl.: (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O2].
Ha a helyettesítés nem csak egyes alkotókra, hanem a kristály egészére vonatkozik, elegykristályokról beszélünk. 15%-nál kisebb méretkülönbség esetén hézag nélküli, míg ennél nagyobb méretkülönbség esetén (a polarizációs sajátságok változatlan azonossága mellett) hézagos elegykristály-képződésről beszélünk.

Polimorfia (többalakuság):
Az azonos összetételű anyagoknak az a tulajdonsága, hogy különböző termodinamikai feltételek mellett különböző rácsszerkezetben jelennek meg. Elemek esetében allotrópiának nevezzük.
     Átalakulás iránya: instabil  ® stabil.
     Átalakulási pont: az a hőmérséklet, amelyen az átalakulás megtörténik.
     Átalakulási sebesség: lassú vagy gyors.
     Átalakulás módja: enantiotrop vagy monotrop

1., Enantiotrop: (reverzibilis)
Az egyes módosulatok egy bizonyos hőmérsékleten, ugrásszerűen, a külső alak megváltoztatása nélkül felveszik a másik módosulat kristályrácsszerkezetét.
pl.: α-Fe ¬ 906°C λ-Fe
       rombos-S ¬ 96,3°C ® monoklin-S
2., Monotrop (irreverzibilis)
A kristályrács nagyfokú megváltozásával jár, az átalakulás lassú.
pl.: aragonit  400°C ® kalcit
       gyémánt 2000°C ® grafit

Pszeudomorfia (álalakúság):
Egy jellegzetesen kristályosodó ásvány kémiai összetétele,  kémiai átalakulás következtében fokozatosan megváltozik,  az új vegyület azonban "kölcsönveszi" az eredeti kristály alakját.
Pszeudomorfiát létrehozó kémiai átalakulások:

 1. Anyagleadás: kuprit (Cu2O) ® réz (Cu)

 2. Anyagfelvétel: malachit (Cu2 (OH)2 CO3) ® azurit (Cu3 (CO3)2 (OH)2)

 3. Anyagcsere: pirit (FeS2) ® limonit (Fe2O3 . nH2O)

 4. Teljes anyagcsere: kvarc (SiO2) ® fluorit (CaF2)


Kémiai kötések

Koordinációs számnak nevezzük azt  a  számot,  amely  megmutatja,  hogy  egy  kérdéses  tömegpontot  hány  közvetlenül szomszédos tömegpont vesz körül egyenlő távolságban (38. ábra). 
  
 

 38. ábra. NaCl kristályrács a 6-os koordinációs szám kiemelésével

Ionrácsok

Az ionvegyületeket elektrosztatikus erők tartják össze. A kristályrács kialakításában három fő tényező érvényesül.

1. Egy központi iont, minél nagyobb számú ellentétes töltésű ion vegyen körül.

2. Az ellentétes töltésű ionok arra törekszenek, hogy egymástól minél nagyobb távolságra rendeződjenek el.

3. A kationra és anionra vonatkoztatott koordinációs számnak a sztöchimertrikus viszonyokkal kell összhangban lennie.

Az ionrácsok fizikai tulajdonságai:

- általában színtelenek.

- vízben és poláris oldószerekben jól oldódnak.

- nem vezetők, de olvadékuk és oldatuk az elektromos áramot jól vezeti.

- fénytörésük közepes.

- a keménység, olvadáspont, forráspont az ionok közötti távolsággal fordítottan arányos.

A. Izodezmikus szerkezetek (amelyekben az ionok között  mindenhol azonos  erõsségű kötőerők hatnak).

AB típus:
Cézium-klorid (CsCl)
Felépítése: 2 szabályos egyszerű cella, amelyek egy fél testátlóval vannak egymásba tolva. A Cs+ kationok az így létrejött cella csúcsain, a Cl- anionok a cella közepén helyezkednek el.
Koordinációs szám: [8]
Kötésmód: hexaéderes (39. ábra)
 
 

 39. ábra. Cézium-klorid rács
(Ilyen típusú rácsban kristályosodik a cézium-bromid (CsBr) és a cézium jodid (CsI) is.)

 

Nátrium-klorid, kősó (NaCl)
Felépítése: 2  szabályos lapcentrált cella, amelyek fél cellaéllel vannak egymásba tolva. Ennek következtében a Na+ kationok a cella csúcsain és lapközepein, a Cl- anionok az élek felezőpontjában és a cella közepén helyezkednek el.
Koordinációs szám: [6]
Kötésmód: oktaéderes (40. ábra)
 
 

 40.ábra. NaCl rács
(Kősó típusú rácsa van  a szilvinnek (KCl), a galenitnek (PbS), az alabandinnak (MnS), és a periklásznak (MgO) is.)

AB2 típus:
Fluorit (CaF2)
Felépítése: 3 szabályos lapcentrált cella, amelyek a cellaél felével, ill. a testátló negyedével vannak egymásba tolva. A Ca2+ kationok a cella csúcsain és lapközepein, a F- anionok az 1/8 részkockák közepén helyezkednek el.
Koordinációs szám:   Ca2+            F-       ® [8], F       Ca2+      ® [4]
Kötésmód: hexaéderes ill. tetraéderes (41. ábra).
 

 41. ábra. CaF2-rács.
(Fluorit szerkezeti  típusa van  az  uránszurokércnek (UO2) is, antifluorit rácsa például az argentitnek (Ag2S).)
 

B. Mezodezmikus szerkezetek (a szilikátok szerkezete).

A szilikátok a földkéreg legelterjedtebb ásványai, ré¥gebben a feltételezett hipo-, orto-, metakovasavak sóinak tekintették. A szilikátok alapeleme az (SiO4)4- -gyök, ahol a Si4+ -t tetraéderesen négy O2- környékezi. A  (SiO4)4- -gyökök 1-1 oxigén révén kapcsolódhatnak egymáshoz, vagy a szabad vegyértékeikkel kationokat kötnek le. Ily módon az (SiO4)4- -gyökök csoportokban, végtelen láncokban, síkrácsokban, vagy térhálókban illeszkednek az alábbi módon:

1. Sziget, vagy nezoszilikátokban önálló (SiO4)4-  tetraéderek vannak, amelyeket általában két és három vegyértékű kationok kompenzálnak. Pl.: olivin (Fe, Mg) SiO4 , gránát-félék stb.

2. Csoport vagy szoroszilikátokban 2, 3, 4, 6 (SiO4)4-  tetraéder 1-1 O2- révén kapcsolódik egymáshoz, (SiO2O7)6-  , (SiO3O9)6-  ,  (SiO4O12)8-  ,  (SiO6O18)12-  alapképlettel. A nezo- és szoroszilikátok nagy keménységű és fénytörésű ásványok, a "drágakövek" nagy része ilyen szerkezetű.

3. Lánc- és szalag, v. inoszilikátok az  (SiO4)4-  tetraéderek 2 O2-, ill. 4 O2-  révén  (Si2O6)4-  láncot, ill. ¥ (Si2O11)6-  szalagot alkotnak. Képviselői a piroxének és az amfibólok.

4. Fillo-vagy réteg szilikátok: a (SiO4)4- tetraéderek 3-3 oxigénje közös. Az alapképletük (Si4O10)4-. Ide soroljuk a csillámokat (pl. biotit, muszkovit).

5. Ásvány- térhálós vagy szilikátok az (SiO4)4--gyök három irányban mind a 4 O2--el kapcsolódik a szomszédos tetraéderhez, Ilyen a kvarc és módosulatai, valamint a magmás kőzetek leggyakoribb ásványa, az ortoklász és plagioklász (* földpátok) (42. ábra).

42. ábra. SiO2 tetraéderek kapcsolódásának módja

C. Anizodezmikus szerkezetek, amelyekben az ionok önálló csoportként önálló építőegységként jelennek meg.

Kalcit (CaCO3)
Ha a kősó elemi celláját az egyik trigiroid irányban állítjuk fel úgy, hogy a cellaélek által bezárt szög 102° /tehát nem 90°/ legyen, és minden Na+  kation Ca2+ kationnal és minden Cl- aniont karbonátionnal (CO32-) helyettesítünk, megkapjuk a hasadási romboéder elemi celláját.
A CO32- anionok planáris elrendeződésűek, a cellaélek közepén és a cella térközepén síkjukkal a (0001) indexű rácssíkokkal párhuzamosan helyezkednek el. A cella csúcsait és lapközepeit a Ca2+ kationok foglalják el.
Koordinációs szám a kősó rácshoz hasonlóan. [6] (43. ábra)
 
 

 43. ábra. Kalcit-rács
(A kalcittal egyező típusú szerkezete van a rodokrozitnak (MnCO3), a smithsonitnak (ZnCO3), a szideritnek (FeCO3), a magnezitnek (MgCO3) és a chilei salétromnak (NaNO3) is.)

Aragonit (a rombos CaCO3).

Atomrácsok

Az atomokat kovalens kötés tarja össze.
Jellemzői:

1. A kötésszög iránya 180°-nál kisebb is lehet.

2. Csak a periódusos rendszer IV. oszlopában van meg a lehetőség arra, hogy az elemek atomjai háromdimenziós rácsot hozhassanak létre.

3. A koordinációs számot, a meglévő vegyértékviszonyok korlátozzák.

4. Intenzitásban a kovalens kötés lényegében nem különbözik az ionos kötéstől.

5. Elektromos vezetőképesség szempontjából az atom- és ionrácsok alapvetően különböznek egymástól. Az atomrácsos kristályok olvadék állapotban sem vezetik az elektromos áramot.

Gyémánt (C)
Felépítése: cellája két szabályos minden lapon centrált elemi cellából vezethető le, amelyek a testátló negyedével vannak egymásba tolva. Az egymásbatolás eredményeként a szénatomok a szabályos lapcentrált cella csúcsain, lapközepén és a váltakozó térnyolcadok közepén helyezkednek el.
Koordinációs szám: [4]
Kötésmód: tetraéderes (44. ábra)
 
 

 44. ábra. Gyémántrács
(Ilyen típusú szerkezete van az elemek közül a szilíciumnak, germániumnak és az ónnak is.)

A gyémánt leggyakoribb és legtípusosabb növekedési alakja, kristályformája, az oktaéderlap.

Szfalerit (ZnS)
Felépítése: Geometriailag teljesen azonos felépítésű a gyémántráccsal. A különbség az, hogy az egyik lapcentrált cellában a szénatomok helyét a cinkatomok, a másik lapon centrált cellában kénatomok foglalják el (45. ábra).
 

 45. ábra. Szfalerit-rács

(A szfaleriten kívül ilyen típusú  rácsa van az ércásványok közül a metacinnabaritnak (HgS),a tiemannitnak (HgSe), a koloradoitnak (HgTe). Közel áll a szfalerit-rácshoz a wurtzit-rács, különbség, hogy a két szomszédos koordinációs tetraéder a szfaleritnél inverzióspont szerint, a wurtzitnál tükörsík szerint kapcsolódik össze.)
 

Fémrács típusok

A fémes kötés a jellemző.
Sajátságai:

1. A vegyértékelektronok nem lokalizálódnak a szomszédos atomok közé, hanem a kristályrács egészéhez tartoznak.

2. A  fémes  kötésnél  nincs  kitüntetett  irány. A  kötés  gömbszimmetrikus. A  koordinációs számmal  kapcsolatban a  fémes  rácsoknál  nincs sem térbeli, sem  számbeli  korlátozás. Maximális koordinációs számok alakulhatnak ki.

3. Az  elektronfelhő  elmozdulási  lehetőségével  kitűnően  értelmezhető  a  termikus  és az elektromos vezetőképesség, az optikai sajátság, nagy reflekcióképesség.

1/ Szoros értelemben vett fémrácsok (homodezmikus szerkezetek)

a/ Szabályos szoros illeszkedésű rács (réz-típus):
Minden egyes fématomot saját síkjában, egyenlő távolságban 6 /vele egyező nagyságú/ atom vesz körül. Az említett atom felett és alatt, szintén egyenlő távolságban, 3-3 atom  egymáshoz képest 60°-kal van elforgatva.
Minden harmadik sík azonos helyzetű, s a szoros illeszkedés síkjára merőlegesen inverziós trigiroidot találunk. A szoros illeszkedés síkjának a (111) indexű rácssíkok, azaz az oktaéderlapok felelnek meg. A szabályos lapcentrált cellában kristályosodó fémek az oktaéderlapok mentén, tehát 4 irányban siklathatók és ezért kitűnően nyújthatók, megmunkálhatók.
A kationok által kitöltött tér a kristályrács egész térfogatához képest 74%.
Koordinációs szám: [12] (46. ábra)

46 46. ábra. Szabályos szoros illeszkedésű rács (pl. Cu, Ag, Au, Pt, *-Fe)

b/ Szabályos tércentrált rács (wolfram-típus):
Az atomok által kitöltött tér a kristályrács egészéhez képest 68%. A szabályos tércentrál cellával rendelkező fémek fizikai sajátságai nem olyan kedvezőek, mint a szabályos, szoros illeszkedést mutató fémek esetében. Nincs kitüntetett siklatási irányuk. Kevésbé megmunkálhatók, nyújthatók, merevebbek. Példa erre a tércentrált cellás alfa-Fe és lapcentrált cellás gamma-Fe eltérő viselkedése. Előbbi rosszul, utóbbi kitűnően  nyújtható. 906°C-on az alfa-Fe ugrásszerűen gamma-Fe-sá alakul. A vasat azért kell megmunkálás, hengerlés előtt a vörös izzás hőmérsékletére emelni, hogy ez az átalakulás végbemenjen.
Koordinációs szám: [8] (47. ábra).


  47. ábra. Az alfa-vas gamma-vassá történő átalakulásának szerkezeti magyarázata
(A W, Li, Na, K, Mo-re is ilyen cella jellemző.)

c/ Hexagonális szoros illeszkedésű rács (magnézium-típus):
Minden tömegpontot saját síkjában 6 vele egyező nagyságú tömegpont vesz körül egyenlő távolságban. A központi atom felett és alatt egyenlő távolságban 3-3 tömegpont helyezkedik el. A felső és alsó tömegpontok egymáshoz képest  nincsenek 60°-kal elforgatva. Ennek következtében minden második sík helyzete azonos és a szoros illeszkedés síkjára merőleges egy hexagír. A szoros illeszkedés síkja (0001) kristálylapnak felel meg.
Ennek következtében a hexagonális rendszerű fémek a bázislap szerint siklathatók és ezért nyújthatók, megmunkálhatók, bár nyújthatóságuk a szabályos lapcentrált cellájú fémekét nem éri el.
Koordinációs szám: [12] (48. ábra)

 48. ábra. Hexagonális szoros illeszkedésű rács (Mg, Zn, Cd, Ti)

Az azonos rácstípusban való kristályosodás alapja a fémek egymással való elegyedésének, ötvözhetőségének.

2/ Metalloid szerkezetek (heterodezmikus szerkezetek)
 

Grafit
Átmenetet képez a fémrácsok és a molekularácsok között. Jellegzetes kétdimenziós,  rétegrácsos szerkezete van. A bázislapokkal párhuzamosan nem csak a hőt és az elektromosságot vezeti kitűnően, hanem ugyanezzel a síkkal párhuzamosan kitűnő transzlációs sajátságot mutat. Ezen alapul ceruzaként való használata. A C-atomok hatos gyűrűket képeznek, a hatos gyűrűk síkja a (0001) lapnak megfelelő rácssíkkal párhuzamos. A szomszédos szénatomok távolsága a rácssíkban 0,142  nm.
A szomszédos rácssíkok egymástól való távolsága 0,335 nm. A hatos gyűrűk minden páros síkban egymás alatt helyezkednek el (49. ábra).
 

 49. ábra. Grafitrács
 

Molekularácsok

Olyan heterodezmikus szerkezetek, amelyekben a tömegpontok helyét molekulák foglalják el.
A molekulák közötti kötést a gyenge van der Waals-féle erők, indukciós vagy diszperziós erők biztosítják. Az intermolekuláris erők mindig sokkal gyengébbek, mint a molekulán belüli (intramolekuláris) erők. Így a molekularácsoknál az összetartó erő és a rácsenergia csekély.
Keménységük kicsi, olvadás- és forráspontjuk alacsony, összenyomhatóságuk nagy. Párolgás- és olvadáshőjük alacsony. Háromdimenziós, kétdimenziós és egydimenziós szerkezeteket különböztetünk meg.

Széndioxid (CO2):
Felépítése: szabályos lapcentrált cella, amelyben a tömegpontok helyét CO2 molekulák foglalják el.
Koordinációs szám: [12] (50. ábra)
 
 

 50. ábra. A szén-dioxid molekularácsa
(Ilyen a rácsa még a kénnek, SiF4-nak és szinte minden szerves vegyületnek.)


Kristályfizika

Tartalom


Sűrűség

Sűrűségen értjük a térfogategységben foglalt tömegmennyiséget. A sűrűség mértékegysége SI egységben kg/m3 vagy kg*m-3, jele: ρ.

A sűrűség elsősorban az ásványokat alkotó atomok és ionok tömegétől, másodsorban azok rácsszerkezeti elrendezésétől függ.


Szilárdsági tulajdonságok

Rugalmasság

Minden olyan testet rugalmasnak nevezünk, amely az alakját megváltoztató külső erő megszünése után visszanyeri eredeti geometriai alakját.

Hasadás, törés

Az elválásnak azt a formáját, amikor hirtelen mechanikai hatásra a részekre szakadás (törés) sík lapok mentén történik, hasadásnak nevezzük.
Az azonos tömegpontokból felépített kristályoknál a kohézióminimumra merőlegesen következik be (a tömegpontokkal sűrűn terhelt síkok mentén.)

Az egyes ásványokra jellemző a hasadás minősége. Vannak:

 • kitűnően v. tökéletesen hasadó ásványok (pl. csillámok, gipsz, kalcit, galenit, fluorit),
 • jól (pl. földpátok),
 • valamint rosszul v. tökéletlenül hasadó ásványok (pl. gránát, berill, cirkon, turmalin).

A nem hasadó ásványokból minden esetben, a hasadó ásványok törése esetén, ha az nem a hasadási irányban történik, törésfelületet kapunk. Ezt a mechanikus hatás következtében történő részekre válást törésnek nevezzük. A törést a keletkező felületek és törési felszínek alapján csoportosíthatjuk:

 • egyenes (pl. jáspis)
 • kagylós (pl. malachit. opál)
 • földes (pl. bauxitásványok, limonit)
 • szilánkos (pl. tűzkő, nefrit)
 • horgas (pl. fémek)
 • egyenetlen (pl. kvarc, berill, kalkopirit).

Keménység

Mechanikai behatásokkal (karcolás, fúrás, csiszolás) szemben mutatott ellenállás.
A keménység legszorosabb összefüggésben a kémiai kötéstípussal (erősségével emelkedik) és a kristályszerkezettel van (a tömegpontok egymástól való távolságával fordítottan arányos).
Az egyes osztályokon belül általánosságban a következők mondhatók el:
- az elemeknek kicsi vagy közepes a keménysége (a fémrácsú elemeknek a transzlációs síkok miatt;
- a szulfidok kis- és közepes keménységűek (a kén viszonylag nagy ionrádiusza miatt);
- az oxidok általában kemények;
- a szilikátok 5-7 keménységűek, közöttük a sziget- és csoportszilikátok a legkeményebbek;
- a foszfátok 3-5 keménységűek;
- a szulfátok kis keménységűek;
- a karbonátok keménysége valamivel nagyobb a szulfátokénál (mert a karbonátion a szulfátionnál kisebb);
- a halogénvegyületek lágyak (a Cl-, Br-, I- nagy ionrádiusza miatt);
- a szerves vegyületek kis keménységűek (mivel molekularácsúak).
A keménység megadására leggyakrabban a Mohs-féle keménységi skálát alkalmazzák. Alapja az ún. kapcsolási keménység, amely azt mutatja meg, hogy melyik ásvány karcolja a másikat.

 Keménységi fok

Ásvány neve 

Összetétel 

 1

 talk

 Mg3(Si4O10)(OH)2

 2

gipsz

CaSO4*2H2O

 3

 kalcit

 CaCo3

 4

 fluorit

 CaF2

 5

 apatit

 Ca5(PO4)3(Cl, F,OH)

 6

 földpát

 KAlSi3O8

 7

 kvarc

 SiO2

 8

 topáz

 Al2(SiO4)(F,OH)2

 9

 korund

 Al2O3

 10

 gyémánt

 C


Fénytani (optikai) tulajdonságok

A kristályon áthaladó, vagy visszaverődő fényt tanulmányozzuk.

Átlátszóság

Az ásványok a rajtuk keresztülhaladó fényt különböző mértékben eresztik át. Lehetnek:

 a., átlátszók (pl. izlandi pát, hegyi kristály)

 b., áttetszők (pl. tejkvarc)

 c., átlátszatlanok v. opák (elsősorban a fémek és a fémes ráccsal rendelkező egyéb ásványok).

Fénylés

Az ásvány felületéről visszavert fény mennyisége és minősége határozza meg, valamint függ a rácstípustól.

a., fémfényűek (visszaverődés 15-97 %-os) (pl. termés fémek);

b., félfémfényűek (visszaverődés 20-25 %-os) (pl. rutil TiO2, hematit Fe2O3);

c., gyémántfényűek (visszaverődés 10-20 %-os) (pl. gyémánt, cerruszit PbCO3);

d., üvegfényűek (visszaverődés 4-10 %-os) (általában a periódusos rendszerben a vas előtt található elemek kovalens kötésű vegyületei, így a szilikátok többsége);

e., zsírfényűek  (visszaverődés < 4 %-os) (pl. nefelin (K,Na)AlSiO4);

f., gyöngyházfény (rétegrácsos szilikátok mutatják, a lapok közé bekerülő levegő miatt, például a talk Mg3Si4O10(OH)2, a dolomit CaMg(CO3)2 és a gipsz CaSO4 2H2O hasítási felülete is);

g., selyemfény (inkább a felülettől függ, mint a belső szerkezettől, pl. a szálas, rostos kifejlődésű gipsz mutatja, a rostok közé bekerülő levegő miatt);

h., fénytelenek (a földes szerkezetű anyagok, pl. kaolin).

Szín (oka: a fehér fény bizonyos hullámhosszainak szelektív abszorpciója) 
 

a.,  saját színű ásványok [a bennük előforduló színes ionok vagy molekulák miatt, pl. vas-, mangán-, króm-, rézionok: kék, zöld (azurit, malachit); Fe3t-ionok: vörös-sárga-barna (hematit, vas-okker félék);Mn2t-ionok: rózsaszínűek (rodokrozit)]. Poruk is mutatja az ásvány színét (mázatlan porcelánon vonalat húzva állíthatjuk elő finom porukat ® jellemző karcszín);

b., színezett ásványok (az ásvány anyagához hozzákeveredett idegen anyagok miatt, pl. a kvarc színes változatai, vagy az ortoklósz vörös színe a finom eloszlású hematittól; az amelitet mangánionok színezik, a zöld berillt pedig a króm). Poruk fehér vagy szürke.

Fénytörés

Vektoriális sajátság. Az optikailag izotróp ásványok (szabályos rendszer, amorf) mutatják.
Az ásvány törésmutatója:     

 Fénytörés.
(i a vákuumból jövő sugárnak a beesési merőlegessel bezárt szöge, r a törés utáni sugárnak a beesési merőlegessel alkotott szöge.)
 

Kettőstörés

A fénytörésnek az az esete, amelyet az optikailag anizotróp ásványok (mind, a szabályos rendszerűeket kivéve) mutatnak.
Az optikailag anizotróp ásvány felületére nem merőlegesen eső fény két sugárra bomlik. Az egyik megtörik, a másik nem.

A kettőstörés optikai magyarázata

A megtört sugár az extraordinárius sugár (rendkívüli, mert nem érvényes rá a fénytörés törvénye), a másik az ordinárius sugár. Egymásra merőlegesen polarizáltak, és a rájuk vonatkoztatott törésmutatók is eltérők. Ez határozza meg a kettőstörés nagyságát, amely ásványfajtánként különböző. 
  
Ásványfajtán belül iránytól függ a kettőstörés nagysága, és található olyan irány (egy vagy kettő), amelyben nincs kettőstörés. 

 Optikai tengelynek nevezzük azt az irányt, amelyben az ásvány optikai anizotrópiája ellenére nincs kettőstörés

Az optikai tengelyek számát az határozza meg, hogy az illető ásvány főtengelyes rendszerben kristályosodik-e:
 

a., egy optikai tengelyűek

 • hexagonális rendszerűek,
 • trigonális rendszerűek,
 • tetragonális rendszerűek;

b., két optikai tengelyűek

 • rombos rendszerűek,
 • monoklin rendszerűek,
 • triklin rendszerűek.

Lumineszcencia

Ha valamely ásvány, egy bizonyos formában felvett energiáját a látható fény tartományában bocsátja ki, lumineszcenciáról beszélünk.
A gerjesztő energia jellegétől függően osztályozzuk a lumineszcencia-jelenségeket:

a., fotolumineszcencia (fénygerjesztéssel)

 • fluoreszcencia (az ásvány csak addig lumineszkál, amíg a besugárzás tart, pl. fluorit CaF2, scheelit CaWO4);
 • foszforeszcencia (a lumineszcencia a besugárzás után is tart, 10-8 s-tól akár órákig).

b., termolumineszcencia (hőhatásra bekövetkező fénykibocsátás, pl. topáz, gyémánt, kalcit)

c., tribolumineszcencia (dörzsölés, csiszolás hatására fénykibocsátás, pl. szfalerit ZnS).


Mágneses tulajdonságok

Diamágneses (nem mágnesezhető, a mágnes taszítja; pl. kalcit, kvarc, kősó).

Paramágneses (átmenetileg mágnesezhető; pl. sziderit, limonit, hematit, berill).

Ferromágneses (oly nagy mértékben paramágneses, hogy maga is lehet aktív mágnes; pl. mágnesvasérc Fe3O4). Nem az anyag, hanem a kristályrács jellegzetessége. Ha a szerkezet megváltozik, megváltozik a mágneses sajátság is.


Elektromos tulajdonságok

Vezetőképesség

A kristályrács típusától függő vektoriális sajátság: a fémrácsú ásványok vezetőképessége nagyságrendekkel jobb, mint a nemfémek, és azok vegyületeinek vezetőképessége (pl. ezüst-kvarc 1020-szoros különbség).

Piezoelektromosság

Egyes nem vezetőképes kristályokat bizonyos irányban összenyomva, ellentétes végük ellentétes töltést nyer . Húzás hatására a pólusok felcserélődnek. Csak olyan kristályokban fordulhat elő, amelyekben nincs szimmetria-középpont (pl. kvarc).

Piroelektromosság

Az ásvány melegítés hatására válik valamely irányban elektromosan polárossá. Szintén csak szimmetriaközpont nélküli kristályokban lép fel (pl. turmalin).


Ajánlott linkek és könyvek

Ásvány

http://asvany.lap.hu/

Kristály

http://kristaly.lap.hu/

Ásványianyag

http://asvanyianyag.lap.hu/

A Magyar Állami Földtani Intézet honlapja

http://www.mafi.hu/

Angol nyelvű geológiai weblap

http://geology.com/

Greenfo - Zöld iránytű a neten

http://greenfo.hu/

Hókristályok kristálytisztán (angol nyelvű)

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/

Képgalériák

http://tasaclips.com/photos.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones

http://www.minerapole.com/

http://webmineral.com/

http://www.mindat.org/

http://wannenkopfe.strahlen.org/minerals.html

http://www.exceptionalminerals.com/

http://www.mineralienverein-freisen.de/de/fundstellen/steinbruch_juchem/steinbruch_juchem_min_de.html

http://www.wilenskyminerals.com/

http://www.johnbetts-fineminerals.com/

http://www.fabreminerals.com/

http://www.mineralatlas.com/

http://monstone.hu/Asvany/asvany.html

http://www.hungarianachat.hu/index.html

http://www.schefferj.ps.hu/Minerals.htm

http://geo.web.ru/

Könyvek

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan I. II.
http://mek.oszk.hu/04700/04799/

Dudichné Vendl Mária - Koch Sándor: A drágakövek, különös tekintettel a mesterséges drágakövekre
http://mek.oszk.hu/03000/03090/index.phtml

Koch Sándor: Magyarország ásványai
http://mek.oszk.hu/04700/04793/index.phtml

Kerényi Attila: Környezettan. Természet és társadalom - globális nézőpontból, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2003

Kerényi Attila: Általános környezetvédelem, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 1995

Fülöp József: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1984

John Farndon: Kőzetek és ásványok képes enciklopédiája, Atheneum 2000, Budapest 2007

Papp Sándor, Rolf Kümmel: Környezeti kémia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém 2005

Bognár László: Ásványhatározó, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 1999

Römpp: Vegyészeti Lexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1981


Ásványok rendszerezése

Az ásványok rendszerezésének alapját mindig a geológia tudományágainak fejlettsége határozta meg. A ma leginkább elfogadott rendszerezési alap az ásványok kémiai összetétele alapján IX. ásványosztályt különböztet meg.


I. Terméselemek

"Jelenleg közel 100 terméselemet és rokon vegyületet ismerünk ásványként, mennyiségük azonban nem haladja meg a földkéreg tömegének 0,1%-át. A terméselemek és rokon vegyületek roppant változatos szerkezettel és kötéstípusokkal rendelkeznek. A fémek viszonylag egységes szerkezetűek, melyekre zömmel a legtömöttebb illeszkedés, illetve a fémes kötés jellemző. A félfémek minden szempontból átmenetet képeznek a nemfémek irányába. A nemfémek szerkezetében részben kovalens kötés (szén módosulatai), részben van der Waals kötés ismert (kén és rokon elemek). Amíg a fémek fémes rácsot alkotnak, addig a nemfémek atomrácsot, és molekularácsot egyaránt. A szorosan vett terméselemek mellett ebbe az osztályba tartoznak az intermetallikus vegyületek (ötvözetek), illetve a karbidok, szilicidek, nitridek és foszfidok."

Szakáll Sándor


Termésarany

 Név 

 termésarany

 Vegyjel, képlet

 Au

 Ásványosztály

 terméselemek

 Kristályrendszer

 szabályos

 Kristályalak

 ritka kristályai aprók, rendszerint hexaéderesek vagy oktaéderesek, többnyire szemcséket vagy rögöket alkot, illetve drótszerűen szerteágazó kristályhalmazokat

 Szín

 aranysárga

 Fény

 fémes

 Karc

 aranysárga

 Keménység (Mohs-féle)

 2,5-3

 Hasadás

 nincs

 Törés

 horgos

 Sűrűség

 19,3 g/cm3

 Keletkezés

 pemagmatitos v. hidrotermás

 Fontosabb lelőhely

 Magyarország (Telkibánya, Recsk), Szlovákia (Selmecbánya, Körmöcbánya), Románia (Verespatak, Zalatna), Oroszország, Dél-Afrika (Witwatersrand), Indonézia (Grasberg), Ausztrália (Bendigo & Ballarat, Finders Range), USA (Yukon, Kalifornia, Colorado, Dél-Dakota), Kína, világtengerek (kb.: 1 trillió tonna)

 Egyéb jellegzetesség

 nyújtható, kalapálható és vágható

Környezeti hatásaiForrás: http://www.minerapole.com/


Termésezüst

 Név   termésezüst
 Vegyjel, képlet  Ag
 Ásványosztály  terméselemek
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  drótszerű, szerteágazó tömegek vagy szemcsék, vagy ritkábban köbös kristályok
 Szín  ezüstfehér, de gyorsan megfeketedik
 Fény  fémes
 Karc  ezüstfehér
 Keménység (Mohs-féle)  2,5-3
 Hasadás  nincs
 Törés  horgos
 Sűrűség  10-12 g/cm3
 Keletkezés  másodlagos, ritkábban hidtotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Telkibánya, Rudabánya), Szlovákia (Selmecbánya, Hodrusbánya), Románia (Felsőbánya), Norvégia (Kongsberg), Németország (Sankt Andreasberg, Freiburg), Csehország (Jáchymov), Mexikó (Chihuahua), USA (Nagy Medve-tó, Északnyugati területek, Cobalt, Kanada, Michigan, Colorado)
 Egyéb jellegzetesség  dróttá nyújtható és formára kalapálható

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.minerapole.com/

 


Grafit

 Név  grafit
 Vegyjel, képlet  C
 Ásványosztály  terméselemek
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  ritka kristályok, jellemzően pikkelyes, tömeges halmazok erekben
 Szín  fekete. szürkésfekete
 Fény  félig fémes
 Karc  fekete, barnásszürke
 Keménység (Mohs-féle)  1
 Hasadás  kitűnően hasad és könnyen transzlatáható
 Törés  pikkelyes
 Sűrűség  2,1-2,3 g/cm3
 Keletkezés  metamorf: nagy hőmérsékletű redukciós folyamat trméke v. magmás kőzetelegyrész, esetleg pegmatitos
 Fontosabb lelőhely  Déli-Kárpátok, Anglia (Borrowdale - Cumbria), Finnország (Pargas), Olaszország (Vezúv), Ausztria (Alpok), Srí Lanka (Galle), Korea, USA (Ticonderoga, Bear Mountain, Ogdensburg)
 Egyéb jellegzetesség  papíron nyomot hagy, savaknak ellenáll, hajlítható, az elektromosságot vezeti

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/


Gyémánt

 Név 

 gyémánt
 Vegyjel, képlet  C
 Ásványosztály  terméselemek
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  rendszerint oktaéderes és hexaéderes kristályok, de sokféle habitus lehetséges
 Szín  általában színtelen, de lehet sárga, barna, szürke, kék, vagy vörös árnyalatú
 Fény  gyémánt, nyersen zsír
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  10
 Hasadás  tökéletes négy irányban
 Törés  kagylós
 Sűrűség  3,5 g/cm3
 Keletkezés  csak kimberlitben (ultrabázisos magmás kőzet) vagy torlatokban fordul elő
 Fontosabb lelőhely  Oroszország (Mir, Jakutsz), Dél-Afrika (Kimberley), Ausztrália (Ellendale, Argyle, Echunga),  Brazília (Minas Gerais, Mato Grosso), USA (Murfreesboro, Arkansas)
 Egyéb jellegzetesség  Ékkőnek csiszolva „tüze" van, a fényt belülről különféle szögekben veri vissza, a spektrumot színeire bontja; a legkeményebb ásvány!

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.minerapole.com/


Terméshigany

Név  terméshigany
 Vegyjel, képlet  Hg
 Ásványosztály  terméselemek
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  cseppek vagy tócsák
 Szín  élénk ezüstszínű
 Fény  fémes
 Karc  folyékony, nem hagy karcot
 Keménység (Mohs-féle)  folyékony, nincs keménysége
 Hasadás  nincs
 Törés  nincs
 Sűrűség  13,5 g/cm3
 Keletkezés  főként cinnabaritból másodlagosan keletkezik
 Fontosabb lelőhely  Spanyolország (Almadén), Idrija, USA (Santa Clara megye, Sonoma megye, Kalifornia)
 Egyéb jellegzetesség  folyékony fém

Környezeti hatásai

Forrás: http://commons.wikimedia.org/

 


Terméskén

Név  terméskén
 Vegyjel, képlet  S
 Ásványosztály  terméslemek
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  rendszerint tömeges vagy porszerű, de gyakoriak a kristályok is, ritkán előfordulnak tűs kristályok is, ez az ún. rosickyit
 Szín  élénksárga, sárgásbarna
 Fény  kristályoknál üvegfény, tömeges megjelenésnél zsírfény vagy földes
 Karc  fehéres vagy sárga
 Keménység (Mohs-féle)  2
 Hasadás  tökéletlen
 Törés  kagylós
 Sűrűség  2,0-2,1 g/cm3
 Keletkezés  vulkáni kigőzölgésekben és üledékes szulfátok reakciójának eredményeképp
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Margitsziget, Egerszalók, Rudabánya, Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Perkupa, Románia (Tusnádfürdő, Kovászna, Gura Haitii), Szlovákia (Kalinka), Olaszország (Szicília), Lengyelország, Franciaország, Oroszország, Japán, Mexikó, USA (Yellostone Nemzeti Park - Wyoming, Sulphurdale - Utah, Louisiana, Texas)
 Egyéb jellegzetesség  Záptojásszagot áraszthat, nagyon törékeny. Alacsony az olvadáspontja, könnyen meggyullad és kékes lánggal ég, ilyenkor csípős mérges gázok távoznak.

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.minerapole.com/


Termésplatina

Név  termésplatina
 Vegyjel, képlet  Pt
 Ásványosztály  terméselemek
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  szabálytalan szemcsék vagy törmelékes görgetegek
 Szín  ezüstfehértől acélszürkéig
 Fény  fémes
 Karc  fekete
 Keménység (Mohs-féle)  4-6,5
 Hasadás  nincs
 Törés  horgas
 Sűrűség  14-22 g/cm3
 Keletkezés  likvidmagmás
 Előfordulás  Norvégia (Finnmark), Oroszország (Kamcsatka), Dél-Afrika (Bushveld-komplexum), Új-Zéland, Peru, Kolumbia, Kína (Szecsuán), USA (Sudburry, Ontario, Goodnews-öböl, Alaszka), Kanada 
 Egyéb jellegzetesség  Mindig szennyezett. Lágy fém, hidegen könnyen alakítható.

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.deluxe.hu/cikk/20060404/a_femek_kiralya/

 

 


Termésréz

 Név   termésréz
 Vegyjel, képlet  Cu
 Ásványosztály  terméselemek
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  dendrides (ágas-bogas), pikkelyes
 Szín  rézvörös, de hamar fakózöldessé válik (patinásodik)
 Fény  fémes
 Karc  
 Keménység (Mohs-féle)  2,5-3
 Hasadás  nincs
 Törés  horgas
 Sűrűség  8,5-8,9 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás v. másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Recsk, Rudabánya), Svédország, Olaszország, Németország, Oroszország, Chile, USA (Peninsula, Arizona, New Jersey)
 Egyéb jellegzetesség  Jól nyújtható, könnyen megmunkálható. Az elektromosságot és a hőt jól vezeti.

 

Forrás: http://www.minerapole.com/

 

 


II. Szulfidok és rokon vegyületek

"A szulfidok átlagos eloszlása a földkéregben csak 0,2%-ot tesz ki. Ha ebből a két leggyakoribb vasszulfidot (pirit, markazit) levonjuk, arányuk még sokkal kisebbnek adódik, csupán 0,01%-ra tehető. Jelentőségük azonban az emberiség számára alapvető fontosságú, hasznosításuk évezredek óta közismert. A szulfidok fajokban gazdag osztály, jelenleg hozzávetőleg 500 szulfidásványt ismerünk. Elsősorban a Föld nagy mélységű öveire jellemzőek, ahonnan a földkéregbe magmás tevékenység során kerülnek. A földkéregben a bázisos mélységi magmák megszilárdulásakor válnak ki először az előkristályosodás során, de legnagyobb változatosságban a savanyú és intermedier magmákhoz kapcsolódó utókristályosodási folyamatokhoz, főként a hidrotermás tevékenység során keletkeznek."

Szakáll Sándor


Antimonit

 Név  antimonit
 Vegyjel, képlet  Sb2S3
 Ásványosztály  szulfodok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  hosszú prizmák, tűs halmazok
 Szín  ólomszürke
 Fény  fémes
 Karc  ólomszürke, eldörzsölve vörös
 Keménység (Mohs-féle)  2
 Hasadás  az oszlopok mentén jól hasítható; törési felületén keresztirányú sávozottság
 Törés  egyenetlen, kagylós
 Sűrűség  4,6-4,7 g/cm3
 Keletkezés  magmás kőzetek járulékos elegyrésze, pegmatitos, hidrotermás, de üledékes és szerves eredetű telepei is gyakoriak
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Fertőrákos, Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Parádsasvár, Velencei-hg.), Románia (Kapnikbánya), Szlovákia (Selmecbánya), Olaszország, Franciaország, Japán, Kína, Borneó, Peru, Mexikó, Bolívia, Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  elektromosan nem vezető

Forrás: http://www.minerapole.com/

Forrás: http://www.smartminerals.com/cina2004/foto_art/Antimonite_Guilin.JPG

 


Arzenopirit

 Név  arzenopirit
 Vegyjel, képlet  FeAsS
 Ásványosztály  szulfidok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  ék, vagy háztetõ formájuak
 Szín  acélszürkébe hajló ezüstfehér
 Fény  fémes
 Karc  szürkésfekete
 Keménység (Mohs-féle)  5,5-6
 Hasadás  jó
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  5,9-6,2 g/cm3
 Keletkezése  pemagtitos, pneumatolitos, hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Velencei-hg, Nagybörzsöny, Gyöngyösoroszi, Kéked, Kővágószőlős, Fertőrákos), Németország, Szerbia, Csehország, Szlovákia, Olaszország, Svédország, Norvégia, USA, Kanada, Ausztrália, Dél-Afrikai Köztársaság 
 Egyéb jellegzetesség  rideg ásvány, fontos arzénérc, kalapálásra fokhagymaszagú

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Arzenopirit

 


Cinnabarit

 Név

 cinnabarit

 Vegyjel, képlet

 HgS

 Ásványosztály

 szulfidok és rokon vegyületek

 Kristályrendszer

 trigonális

 Kristályalak

 rombaéderesek, szemcsés kifejlődésűek

 Szín

 vörös, néha szürke futtatással

 Fény

 gyémánt vagy félig fémesfényű

 Karc

 skarlátvörös

 Keménység (Mohs-féle)

 2-2,5

 Hasadás

 tökéletes

 Törés

 kagylós, egyenetlen

 Sűrűség

 8,1 g/cm3

 Keletkezés

 metaszomatikus, hidrotermás

 Fontosabb lelőhely

 Magyarország (Velencei-hg., Pátka, Rudabány, Gyönygyösoroszi, Gyönygyössolymos, Sárospatak, Budapest),  Szlovákia, Németország, Szlovénia, Olaszország, Németország, Spanyolország, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Kína, japán

 Egyéb jellegzetesség

 rideg, a legfontosabb Hg-érc

Forrás: http://www.minerapole.com/


Galenit

Név galenit 
 Vegyjel, képlet  PbS
 Ásványosztály  szulfidok
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  kocka, tömeges, szemcsés
 Szín  sötétszürke, néha kékes árnyalattal
 Fény  fémes, matt
 Karc  ólomszürke
 Keménység (Mohs-féle)  2,5
 Hasadás  tökéletes a kocka szerint
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  7,6 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás és metaszomikus
 Jelentős előfordulás  Anglia (Weardale), Csehország (Pibram) Németország (Fekete-erdő, Harz-hegység), Szardínia, Koszovó (Trepca), Oroszország, Ausztrália (Mount Isa), Mexikó (Naica), USA (Missouri - Oklahoma)
 Egyéb jellegzeteség  

Környezeti hatásai

Forrás: http://wannenkopfe.strahlen.org/minerals.html


Kalkopirit

 Név  kalkopirit
 Vegyjel, képlet  CuFeS2
 Ásványosztály  szulfidok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  tetragonális
 Kristályalak  áltetraéderek, vesés, tömött, rostozott tömegek
 Szín  zöldessárga, rézsárga
 Fény  fémes
 Karc  zöldesfekete
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  rossz
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  4,2 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás, üledékes
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Recsk, Gyönygyösoroszi, Rudabánya), Szlovákia (Selmecbánya), Románia, Spanyolország, Mexikó
 Egyéb jellegzetesség  a legfontosabb rézércásvány

Forrás: http://geology.com/minerals/photos/chalcopyrite-auriferous-278.jpg

 


Markazit

Név  markazit
 Vegyjel, képlet  FeS2
 Ásványosztály  szulfidok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  táblák, piramisok, gömbös és vesés halmazok, cseppköves
 Szín  aranysárga szürkés árnyalattal
 Fény  fémes
 Karc  zöldesfekete
 Keménység (Mohs-féle)  6-6,5
 Hasadás  rossz
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  4,6-4,9 g/cm3
 Keletkezés  magmás, hidrotermás, üledékes és metamorf
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Recsk, Gyöngyösoroszi, Rudabánya, Perkupa, Keszthely, Telkibánya, Nagybörzsöny, Tatabánya), Románia, Csehország, Oroszország, Ukrajna, Amerikai Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Molibdenit

Név  molibdenit
 Vegyjel, képlet  MoS2
 Ásványosztály  szulfidok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  hexagonális/trigonális
 Kristályalak  táblás, lemezes kristályok
 Szín  ólomszürke
 Fény  fémfényű
 Karc  szürkés
 Keménység (Mohs-féle)  1-1,5
 Hasadás  tökéletes
 Törés  kagylós
 Sűrűség  4,7-5,0 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás, pegmatitos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Nadap, Sukoró, Pákozd, Nagybörzsöny, Recsk, Kővágószőlős, Fertőrákos), Ausztria, Csehország, Németország, Oroszország, Svédország, Norvégia, Amerikai Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, Ausztrália
 Egyéb jellegzetesség  Könnyen téveszthető a grafittal, de színe annál világosabb, rendkívül lágy ásvány.

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Pirit

Név  pirit
 Vegyjel, képlet  FeS2
 Ásványosztály  szulfidok
 Kristályrendszer  szabályos, de számos forma létezik
 Kristályalak  Igen változó, hexaéder vagy piritoéder alakú kristályok. Penetrációs vaskereszt ikrek. Szemcsék. Sugaras, tűs kristályok.
 Szín  sárgaréz színű
 Fény  fémes
 Karc  zöldesekete
 Keménység (Mohs-féle)  6-6,5
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós
 Sűrűség  5,1 g/cm3
 Keletkezés  Közönséges ércásvány. Szinte minden magmás, metamorf és üledékes ásványtársulásból ismert.
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Rudabánya, Recsk), Szlovákia (Selmecbánya), Románia (Kapnikánya, Verespatak), Olaszország, Spanyolország, Németország, Oroszország (Berezovszk), Dél-Afrika, Mexikó (Chihuahua), Bolívia, USA (Pennsylvania, Colorado)
 Egyéb jellegzetesség  fémkalapáccsal ráütve szikrázik

Környezeti hatásai

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Realgár

Név   realgár
 Vegyjel, képlet  As2S2
 Ásványosztály  szulfidok
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  zömök, rostozott prizmák; lehet szemcsés, bekérgezés, földes-tömeges
 Szín  narancssárga, vöröses
 Fény  gyanta, gyémánt vagy félfémes
 Karc  narancssárga
 Keménység (Mohs-féle)  1,5-2
 Hasadás  jó egy irányban
 Törés  kagylós
 Sűrűség  3,5-3,6 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás
 Jelentős előfordulás  Olaszország (Carrara), Svájc (Binntal), Szlovákia (Tajó), Bosznia, Macedónia, Erdély, Románia, Törökország, Kína (Hunan), USA (Mercur - Utah, Getchell, King megye)
 Egyéb jellegzetesség  fény hatására instabil, arzén!

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.desertwindsgemsandminerals.com/realgar/realgar1a_large.JPG

Forrás: http://www.mindat.org/photo-151825.html

 


Szfalerit

 Név  szfalerit
 Vegyjel, képlet  α-ZnS
 Ásványosztály  szulfidok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  tetraéderesek, dodekaéderesek
 Szín  változó: fekete, barna, zöld, vörös
 Fény  gyémánt, gyanta
 Karc  barna, színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  kítűnően hasad a lapok mentén
 Törés  kagylós
 Sűrűség  3,9-4,2 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos, hidrotermás v. üledékes
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Recsk, Gyönygyösoroszi, Nadap, Telkibánya, Rudabánya, Gánt), Jugoszlávia, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Olaszország, Oroszország, Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Bolívia 
 Egyéb jellegzetesség  Színe a vastartalom növekedésével sötétebbé válik. A 20%-ot meghaladó vastarttalom esetén az elnevezése: marmatit.

Forrás:   http://members.home.nl/pmestrom/Pictures2-Series1_bestanden/image002.jpg

 


III. Oxidok és hidroxidok

"Jelenleg közel 450, az oxidok rokonságába tartozó ásványt ismerünk, közöttük egyesek igen gyakoriak. Az oxidok a Föld övei közül a földkéregben találhatók legnagyobb mennyiségben. Átlagos mennyiségük a földkéregben 17%-ra tehető, amiből azonban tekintélyes rész, hozzávetőleg 13% jut az SiO2-ásványokra. Magmás és metamorf kőzetekben, illetve törmelékes üledékekben számos gyakori kőzetalkotó elegyrész oxidásvány. Az SiO2-ásványok után legfontosabb a vas-oxidok szerepe, ezt követően nagyobb jelentősége az Al, Mn, Cr és Ti oxidjainak van. Gazdasági szempontból különösen fontosak a következő elemek oxidjai vagy oxihidroxidjai: vas (hematit, magnetit, goethit), mangán (piroluzit, manganit, romanèchit), króm (kromit), ón (kassziterit), titán (rutil, ilmenit) és urán (uraninit). Végül ne feledkezzünk el a jégről mint ásványról, hiszen
arktikus területeken, illetve magashegységekben általánosan elterjedt."

Szakáll Sándor


Bauxit

Név   bauxitásványok (gibbsit, diaszpor, bhömit)
 Vegyjel, képlet  Al(OH)3+AlOOH
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  kőzet, ásványhalmaz
 Kristályalak  vulkáni iszapban mikroszkopikus zárványok vagy gumók
 Szín  sokszínű, a sárgás barnától a vörösön át a sötétszürkéig
 Fény  nincs
 Karc  sokszínű
 Keménység (Mohs-féle)  1-4
 Hasadás  nincs jelen
 Törés  nincs törése, földes
 Sűrűség  2-3,74 g/cm3
 Keletkezés  üledékes (karszt, laterit)
 Előfordulás  Magyarország (Gánt, Nyírád, Szőc, Halimba, Eplény, Iszkaszentgyörgy stb.), Oroszország, Kongó, Baku, Azerbajdzsán, Ausztrália, Brazília
 Egyéb jellegzetesség  Jellegzetes vöröses színét a vas-oxid adja.

Környezeti hatásai

Forrás: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/bauxit%2001_resize.JPG

 


Hematit

 Név  hematit
 Vegyjel, képlet  Fe2O3
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Krisályrendszer  trigonális
 Kristályalak  Jellemzően földes vagy lemezszerű, tömeges, de vese vagy korong formájú kristályok is előfordulnak.
 Szín  acélszürkétől, feketéig, ha kristály vöröstől barnáig
 Fény  fémes vagy tompa a földes formákban
 Karc  vörös
 Keménység (Mohs-féle)  5-6
 Hasadás  nincs
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  5,3 g/cm3
 Keletkezés  Likvidmagmás, pegmatitos, szkarn vagy hidrotermás, metamorf másodlagos, de lehet járulékos kőzetelegyrész is.
 jelentős előfordulás  Magyarország (Szokolya, Rudabánya, Pécs), Szlovákia (Rozsnyó), Ukrajna (Krivoj Rog), Anglia (Cumbria), Olaszország, Ausztrália, Brazília (Minas Gerais) Kanada
 Egyéb jellegzetesség  

Környezeti hatásai

 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones

 


Korund

 Név  korund 
 Vegyjel, képlet  Al2O3
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  hexagonális
 Kristályalak  Jellemzően bipiramisok, gyakran hordó vagy orsó alakú. Tömeges, szemcsés halmazokban is előfordul.
 Szín  a közönséges korund barna vagy barnásfehér
 Fény

 üveg, gyémánt

 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  9
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  4
 Keletkezés  
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Szob, Márianosztra, Verőce, Pákozd, Szentendre, Pomáz), Románia (Ditró, Jádremete), Szlovákia (Ajnácskő), Burma (Mianmar), Thaiföld, Srí Lanka, Afrika, USA (Carolina, Montana)
 Egyéb jellegzetesség  

 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones


Kuprit

Név  kuprit
 Vegyjel, képlet  CuO2
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  oktaéderek, dodekaéderek, kockák
 Szín  különböző árnyalatú vörös, mely a felületén sokszor zöldes vagy szürkés árnyalatú
 Fény  üveg v. fémes fény
 Karc  barnásvörös
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  hasadása nem jellemző, csak ritkán érzékelhető
 Törés  rideg, kagylósan törik
 Sűrűség  5,8-6,2 g/cm3
 Keletkezés  rézércek oxidációs terméke
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Nagybörzsöny, Rudabánya), Franciaország, Anglia (Cornwall), Amerikai Egyesült Államokban (Arizonában),Oroszország, Namíbia, Bolívia, Chile, Olaszország (Ligúria és Szardinia)
 Egyéb jellegzetesség  Ízzitva megolvad réz kiválása mellett.

Forrás: http://www.minerapole.com/


Kvarc

 Név  kvarc
 Vegyjel, képlet  SiO2
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  rombaéderekkel fedett, hatszöges, prizmás kristályok v. kriptokristályos telérkvarc
 Szín  színtelen, sokféle árnyalat
 Fény  üvegfényű, törési felületén zsírfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  7
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  2,65 g/cm3
 Keletkezés  magmás, hidrotermás, üledékes
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Velencei-hg., Gyönygyösoroszi, Gyöngyössolymos), Románia, Brazília
 Egyéb jellegzetesség  piro- és piezoelektromos


 


Forrás: http://www.minerapole.com/


Limonit

 Név  limonit (barnavasérc)
 Vegyjel, képlet  Fe2O3+nH2O
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  amorf, ásványok keveréke
 Kristályalak  cseppköves, sugaras, szálas szerkezetű, földes-tömeges
 Szín  sárgásbarna, rozsdabarna, barna, esetleg vörös
 Fény  fénytelen, v. szurok
 Karc  sárgásbarna
 Keménység (Mohs-féle)  5-5,5
 Hasadás  nincs
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  3,3-4,0 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Rudabánya, Pécs, Mád, Keszthely, Telkibánya), Csehország, Amerikai Egyesült Államokban (Colorado, Utahban, Minesota), Kuba, Brazília, Anglia, Görögország, Románia, Németország, Oroszország, Ukrajna 
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Limonit_(po_pirycie),_Carratraca,_Hiszpania.jpg

 


Opál

 Név  opál
 Vegyjel, képlet  SiO2*nH2O
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  amorf, kovasav kocsonya
 Kristályalak  vaskos, gumós, fürtös, cseppköves, de telérkitöltések is előfordulnak
 Szín  változó (vörös, fehér, színjátszó, színtelen stb.)
 Fény  üveg-, gyanta- vagy viaszfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  5,5-6,5
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós
 Sűrűség  1,99-2,5 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás v. másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Komló, Tállya, Tokaj, Boldogkőváralja), Szlovákia (Veresvágás)
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones


Piroluzit

 Név  piroluzit
 Vegyjel, képlet  MnO2
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  tömeges, szálas megjelenésű, ritka kristályai prizmásak
 Szín  fekete, sötétszürke
 Fény  félig fémes
 Karc  fekete
 Keménység (Mohs-féle)  2-7
 Hasadás  kitűnő
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  4,7-5 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás v. üledékes
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Eplény, Rudabánya), Németország (Harz-hegység), Csehország, Anglia (Cornwall), Amerikai Egyesült Államok (Georgia, Arkansas), India (Daccan), Brazília, Dél-Afrika, Olaszország (Szardinia)
 Egyéb jellegzetesség  rideg ásvány, fontos mangánérc

 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Piroluzit


Rutil

 Név  rutil
 Vegyjel, képlet  TiO2
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  tetragonális
 Kristályalak  prizmás v. tűs kristályok
 Szín  sárga, vörös, barna, néha fekete
 Fény  félig fémes v. gyémánt
 Karc  barnás
 Keménység (Mohs-féle)  6-6,5
 Hasadás  jó
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  4,2-4,3 g/cm3
 Keletkezés  járulékos kőzetalkotó
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Erdőmecske, Velencei-hg., Legyesbénye, Cserépváralja), Svájc, Szlovákia, Norvégia, Brazília, Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Ausztrália 
 Egyéb jellegzetesség  fontos titánérc ásvány

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/index.html?curid=577890

 


Spinell

 Név  spinell
 Vegyjel, képlet  MgAl2O4
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  oktaéderek, sokszor görbült lapokkal, gyakran ikerkristélyként
 Szín  színtelen, vörös, kék, barna
 Fény  üvegfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  8
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  3,5-3,7 g/cm3
 Keletkezés  kontakt metamorf és torlatásvány
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Salgótarján), Németország (Odenwald), Olaszország (Vezúv), Svédország,  Oroszország (Ural-hegység), India, Burma, Srí Lanka, Thaiföld, Ausztrália, Brazília, Amerikai Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  igen ellenálló

Forrás: http://www.minerapole.com/

 


Uraninit

Név  uraninit, uránszurokérc
 Vegyjel, képlet  UO2
 Ásványosztály  oxidok és hidroxidok
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  kockatermetű kristályok vagy szálas, ecsetszerű halmazok
 Szín  acélszürke, sötétbarna, barnásfekete
 Fény  szurokszerű, félig fémes
 Karc  
 Keménység (Mohs-féle)  5,5
 Hasadás  rossz
 Törés  egyenetlen, kagylós
 Sűrűség  7,5-9,7 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos vagy hidrotermás, és másodlagosan üledékben is feldúsulhat
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Mecsek), Csehország (Jáchymov), Oroszország, Afrika (Kongó, Nigéria, Kenya, Szomália, Dél-Afrikai Köztársaság) Ausztrália, Kanada (Nagy-Medve tó), USA
 Egyéb jellegzetesség  radioaktív

Környezeti hatásai


Forrás: http://hu.wikipedia.org/


IV. Szilikátok

"A szilikátok osztályába található a legtöbb ásvány, melyekből jelenleg kb. 1100-at ismerünk (ez az összes ásványok közel 30 %-a). Ennek oka kristályszerkezetük sokfélesége, kémiai változatossága, illetve, hogy legfontosabb alkotóik (Si, O, Al) egyúttal a földkéreg leggyakorib elemei. Becslések szerint a földkéreg mintegy 70-75 %-át szilikátok alkotják (a Si ásványokkal együtt kb. 90-95 %-át!). Néhány kivételtől eltekintve az uralkodó kőzetalkotók mind szilikátok. A talaj, az épitkezéshez használt tégla, építőkő, üveg, szintén nagy százalékban szilikátos fázisokból állnak."

Szakáll Sándor


Berill

 Név  berill
 Vegyjel, képlet  Be3Al2(SiO6O18)
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  hexagonális
 Kristályalak  hatszöges oszlopos v. prizmás kristályai néha tekintélyes méretűek is lehetnek
 Szín  sokszínű, színétől függően más elnevezésű
 Fény  üveges
 Karc  színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  7,5-8
 Hasadés  rossz
 Törés  egyenetlen, kagylós
 Sűrűség  2,65-2,90 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos, metamorf
 Fontosabb lelőhely  Peru, Kolumbia, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Oroszország
 Egyéb jellegzetesség  A nemes berillek közé tartozik a zöld színű smaragd, valamint az égkéktől a tengerkékig terjedő színekben pompázó akvamarin.

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Cirkon

 Név  cirkon
 Vegyjel, képlet  ZrSiO4
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  tetragonális
 Kristályalak  Piramisos vagy dipiramisos végződésű oszlopok, sugaras vagy szálas halmazok; gyakran ikerkristélyként
 Szín  sárgásbarna, gyakran színtelen, a sárga színárnyalatok is gyakoriak, szürkészöld, olajzöld, jácintpiros, sötétvörös, ritkán kékes, indigókék
 Fény  üveg- v. gyémántfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  7,5
 Hasadás  rossz
 Törés  egyenetlen, kagylósan törik, rendkívül rideg, könnyen törik, élei csorbulnak
 Sűrűség  4,6-4,7 g/cm3
 Keletkezés  magmás kőzetek járulékos elegyrésze, ill. pegmatitosak a nagyobb kristályai
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Velencei-hg., Tatabánya, Pákozd, Erdőmecske, Szarvaskő, Nézsa, Tihany, Sály, Cserépváralja), Románia, Austria, Olaszország, Németország, Oroszország, Sri Lanka, Madagaszkár, Kambodzsa, Burma, Thaiföld, Mozambik, Ausztrália, Dél-Afrika, Amerikai Egyesült Államokban, Kanada, Brazília
 Egyéb jellegzetesség  tórium és urán kötődés esetén radioaktivitást mutat, UV fény hatására fluoreszkál

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyrkon_Rosja,_Ural.jpg

 


Kaolinit

 Név  kaolinit
 Vegyjel, képlet  Al4Si4O10(OH)8
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  triklin
 Kristályalak  földes, tömeges, ritkán kristályos
 Szín  színtelen, fehér v. halványan színezett
 Fény  fénytlelen
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  2-2,5
 Hasadás  kitűnő, de nem látható
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  2,5-2,7 g/cm3
 Keletkezés  szilikátos kőzetalkotó ásványok málásterméke, de hidrotermás elváltozás végterméke is lehet
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Mád, Sárisáp, Cserszegtomaj), Románia
 Egyéb jellegzetesség  fontos kerámia nyersanyag

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Krizotilazbeszt

 Név  krizotilazbeszt (szerpentin)
 Vegyjl, képlet  Mg6Si4O10(OH)8
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  hosszú, lapos, oszlopos vagy prizmás kristályok, lehet vékonyszálas (rostos), tömeges
 Szín  zöldessárga, fehér

 Fény

 üveg, selyem
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  2,5-3
 Hasadás  kiválóan hasad a szálak mentén
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  2,5-2,6 g/cm3
 Keletkezés  kőzetalkotó, főleg dolomit; metamorf kőzetek elegyrésze
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Csódi-hegy), Oroszország, Kanada, USA, Mexikó
 Egyéb jellegzetesség  tűz- és lúgálló, hő-, hang- és elektromos szigetelő

Környezeti hatásai

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Jadeit

 Név  jadeit
 Vegyjel, képlet  Na(Al2Fe)Si2O6
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  ritkák, nyúltak, prizmásak
 Szín  zöld, de lehet barna és fehér is
 Fény  üvegfényű
 Karc  színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  6-7
 Hasadás  jó 
 Törés  szilánkos
 Sűrűség  3,24 g/cm3
 Keletkezés  metamorf
 Fontosabb lelőhely  Kína (Tien-San)
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Gránát

 Név  gránát
 Vegyjel, képlet  A3B2(SiO4)
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  rombdodekaéderesek, deltoid-24-esek
 Szín  sötétvörös, barnás vörös, sárgás esetenként zöld
 Fény  üveg v. zsírfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  6,5-7,5
 Hasadás  nincs
 Törés  
 Sűrűség  3,5-4,3 g/cm3
 Keletkezés  járulékos kőzetalkotó, a legszebb kristályai szkarn és metamorf kőzetekben található
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Börzsöny patakmedreiben, Sály, Tihany, Visegrád), Csehország, Szlovákia, Németország, Oroszország, Finnország, Norvégia, Törökország, Madagaszkár, Amerikai Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  


Forrás: http://www.johnbetts-fineminerals.com/

 


Olivin

 Név  olivin
 Vegyjel, képlet  (Mg,Fe)2SiO4
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  zömök, oszlopos kristályai ritkák
 Szín  olaj- v. palackzöld, esetleg sárga
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  6,5-7
 Hasadás  közepes
 Törés  kagylós
 Sűrűség  3,2-3,4 g/cm3
 Keletkezés  kőzetalkotó (bázisos és ultrabázisos magmás kőzetekben)
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Sitke, Gérce, Szentbékkálla, Kapolcs, Badacsony, salgótarján), Olaszország (Vezúv) 
 Egyéb jellegzetesség  a nagyobb Mn-tartalmúak tűzállóak, az átlátszó példányok drágakő minőségűek

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Muszkovit

 Név  muszkovit
 Vegyjel, képlet  KAl2Si3O10(OH)2
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  álhatszöges táblás, lemezes, esetleg pikkelyes kristályok
 Szín  színtelen vagy alig színeződötten halványzöld vagy halványsárga
 Fény  üveg v. gyönygház
 Karc  színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  2,5
 Hasadás  tökéletes
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  2,7-3,1 g/cm3
 Keletkezés  kőzetalkotó v. pegmatios
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Sopron, Velencei-hg., Sukoró, Pákozd, Szarvaskő), Kanada, Oroszország, India, Brazília, Szlovákia, Románia, Amerikai Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  nagyon vékony, rugalmas lemezekké hasítható, melyek elektromos szigetelők

 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Talk

 

 Név  talk
 Vegyjel, képlet  Mg3Si4O10(OH)2
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  leginkább tömött lemezes halmazok csillámszerű megjelenéssel 
 Szín  sápadt-, sötétzöld, szürke v. barna
 Fény  zsír-, üveg- v. gyöngyház
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  1
 Hasadás

 tökéletes

 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  2,58-2,83 g/cm3
 Keletkezés  metamorf v. hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Felsőcsatár), Ausztria
 Egyéb jellegzetesség  tapintás zyíros, tűz- és saválló

 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Topáz

 Név  topáz
 Vegyjel, képlet  Al2((OH,F)2SiO4)
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  Zömök, oszlopos, táblás, szemcsés
 Szín  víztiszta, de leggyakrabban sárga, ritkán kék, ibolya vagy piros színű
 Fény  üveg v. gyönygház
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  8
 Hasadás  kitűnő
 Törés  félkagylós, egyenetlen
 Sűrűség  3,5 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos, torlatos
 Fontosabb lelőhely  Oroszország (Bajkál-tó, Urál), Srí Lanka, Brazília, Mexikó, Amerikai Egyesült Államok 
 Egyéb jellegzetesség  


 


Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Turmalin

 Név  turmalin
 Vegyjel, képlet  XY3Z6(BO3T6O18(OH,F,O)4
 Ásványosztály  szilikátok
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  oszlopos kristályok v. sugaras halmazok, csak ritkán tömeges
 Szín  nagyon változatos átlátszóan fehértől a feketéig az ékszeriparban 45 színváltozata ismert, többszínű és színváltó példányai is előfordulnak
 Fény  üveg
 Karc  színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  7-7,5
 Hasadás  nincs
 Törés  egyenetlen, kagylós
 Sűrűség  2,9-3,3 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos v. hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Velencei-hg.,Pákozd, Nagybörzsöny, Eplény, Sály, Sopron, Recsk, Sukoró), Szlovénia, Horvátország, Németország(Harz-hegység), Ausztria (Tirol), Olaszország, Norvégia, Anglia (Cornwall), Oroszország, Tanzánia, Namíbia, Srí Lanka, Madagaszkár és Mozambik, Amerikai Egyesült Államok (New York, Új-Hampshire, Maine, California), Brazília, Afganisztán, Ausztrália
 Egyéb jellegzetesség  piezo- és piroelektromos

Forrás: http://www.minerapole.com/


V. Foszfátok és rokon vegyületek

"A foszfátok és rokon ásványaik alapvetően a földkéreg felszín közeli zónáiban és a felszínen találhatók meg. Különösen nagy változatosságban ismertek ércesedések oxidációs zónájában. Ezektől kivételt képeznek a pegmatitok foszfátjai, illetve a magmás és metamorf kőzetekben járulékos kőzetalkotóként szinte mindig jelenlévő apatit-csoport tagjai. Gazdasági jelentősége azonban - dacára a jelenleg ismert közel 660 foszfát-, (arzenát-, és vanadát-) ásványnak - jószerével csak az apatit-csoport ásványainak van, hiszen az osztályba tartozó ásványok hozzávetőleg 80-90%-a kifejezetten ritka ásványnak tartható."

Szakáll Sándor


Apatit

Név apatit
Vegyjel, képlet Ca5(PO4)3(F, OH, Cl)
Ásványosztály foszfátok
Kristályrendszer hexagonális
Kristályalak nyúlt vagy zömök hatszöges oszlopok, esetleg szemcsés, tömött halmazok
Szín színtelen, fehér, sárga, zöld, kék, vörös vagy barna
Fény üveg a törésfelületeken zsír
Karc fehér

Keménység (Mohs-féle)

5
Hasadás nincs, kagylós törésű
Törés kagylós, egyenetlen
Sűrűség 3,1-3,2 g/cm3
Keletkezés magmás kőzetek járulékos elegyrésze, pegmatitos, hidrotermás, de üledékes és szerves eredetű telepei is gyakoriak
Jelentős előfordulás Magyarország (Salgótarján, Nagybörzsöny, Pécsely), Oroszország (Kola-fésziget.), Norvégia, Németország
Egyéb jellegzetesség UV-fényben illetve katód és röntgen sugárzás hatására fluoreszkál

Környezeti hatásai


Forrás: http://www.seilnacht.com/Chemie/apatit.JPG

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/

 


Lazulit

 Név  lazulit
 Vegyjel, képlet  (Mg,Fe)Al2(OHPO4)2
 Ásványosztály  foszfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  dipiramisszerű v. táblás, egyszerű formakombinációkból állú kristályok
 Szín  égkék, kékesfehér
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  5-6
 Hasadás  rossz
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  3,1 g/cm3
 Keletkezés  ritka kőzetalkotó, pegmatitos
 Fontosabb lelőhely

 Magyarország (Sopron, Ágfalva), Ausztria, Svájc

 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://www.minerapole.com/

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones


Vivianit

 Név  vivianit
 Vegyjel, képlet  Fe3(PO4)2·8H2O
 Ásványosztály  foszfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  oszlopos termetű v. apró táblás kristályok, esetleg földes, szemcsés halmazok
 Szín  színtelen, de oxidálódva megkékül, sötétzöld, feketébe hajló sötétkék
 Fény  üveg- vagy gyöngyházfényű
 Karc  színtelen, de kékre, ill. barnára változik
 Keménység (Mohs-féle)  1,5-2
 Hasadás  kitűnő
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  2,6-2,7 g/cm3
 Keletkezés  másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (
 Egyéb jellegzetesség  szép kristályai drágakő minőségűek

Forrás: http://www.minerapole.com/


VI. Szulfátok és rokon vegyületeik

"A szulfátok és rokon vegyületeik alapvetően a földkéreg felszínhez közeli részein, illetve a föld felszínén képződnek. A szulfátásványok tekintélyes számban - több mint 400 faj - ismertek a természetben, azonban közülük nagy gyakorisággal csak néhány jelenik meg (például gipsz, barit, jarosit)."

Szakáll Sándor


Anhidrit

 Név  anhidrit 
 Vegyjel, képlet  CaSO4
 Ásványosztály  szulfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  romboéderes
 Kristályalak  főleg vaskos, szemcsés, tümeges. esetleg szálas, rostos halmazok v. gömbös, vesés, cseppköves
 Szín  átlátszó, de gyakran kissé kékes, ibolyás vagy sárgás
 Fény  üvegfényű
 Karc  
 Keménység (Mohs-féle)  3-3,5
 Hasadás  három kristálytani sík mentén kiváló
 Törés  
 Sűrűség  2,95 g/cm3
 Keletkezés  tengervízből kősó kíséretében v. hidrotermás érctelérekben, esetleg vulkáni exhalációkban
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Rudabánya), Ausztria
 Egyéb jellegzetesség  pora vízzel keveredve lassan gipszé alakul

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Barit

 Név  barit
 Vegyjel, képlet  BaSO4
 Ásványosztály  szulfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  többnyire táblás kristályok, néha megnyúlt alakban, gyakori cseppkőszerű. gumós halmazokban v. tömegesen is
 Szín  sárga v. fehér, néha barnás, kékes v. vöröses
 Fény  üveg
 Karc  fehér, színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  2,5-3,5
 Hasadás  jó
 Törés  kagylós
 Sűrűség  4,48 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás, üledékes
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Rudabánya, Dorog, Nyírjes, Bajót, Budapest, Gánt, Sárospatak, Nagybörzsöny, Recsk, Sukoró, Pátka, Nadap), Anglia, Csehország, Románia, Olaszország, Tunézia, Amerikai Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  fontos nyersanyag a papír-, festék- és mélyfúróiparban

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Cölesztin

 Név  cölesztin
 Vegyjel, képlet  SrSO4
 Ásványosztály  szulfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  táblás v. megnyúlt kristályok, de gyakoriak a rostos, szemcsés és lemezes tömött halmazai is
 Szín  színtelen, fehér, gyakra kék, ritkábban vörös v. zöld
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3-3,5
 Hasadás  jó
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  3,9-4,0 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Gyöngyösoroszi, Eplény, Zsámbék), Rómánis (Rézbánya), Szlovákia (Úrvölgy), Belgium, Németország, Spanyolország, Olaszország, Anglia, Hollandia, Lengyelorzág, Törökország, Algéria, Marokkó, Tunézia, Oroszország, Mexikó, Amerikai Egyesült Államok
 Egyéb jellegzetesség  fontos ipari nyersanyag magas stronciumtartalma miatt

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Gipsz

Név

 gipsz

 Vegyjel, képlet

 CaSO4·2H2O

 Ásványosztály

 szulfátok

 Kristályrendszer

 monoklin

 Kristályalak

 3 fő formája. Ezek: a szelenit kristályai, a rostos szaténpát, illetve a finomszemcsés, tömeges alabástrom. Finom „százszorszépeket" és sivatagi rózsát is képez sokféle felületen, sivatagi környezetben. Táblás, lapos vagy prizmás kristályok.

 Szín

 rendszerint fehér, színtelen vagy szürke, de lehet vörös, barna vagy sárgás árnyalatú is

 Fény

 üveg, gyöngyház

 Karc

 fehér

 Keménység (Mohs-féle)

 2

 Hasadás

 egy irányban kiváló, két másikban még észlelhető

 Törés

 szilánkos

 Sűrűség

 2,3 g/cm3

 Keletkezés

 üledékes

 Előfordulás

 Magyarország (Gyöngyösoroszi, Recsk, Rudabánya, Perkupa, Nagyvisnyó, Budapest, Alsótelekes, Imola, Gánt, Tokod, Dorog, Komló, Tatabánya), Szlovákia (Selmecbánya), Románia (Kapnikbánya, Torda), Anglia (Nottinghamshire), Németország (Türingia, Bajorország), Olaszország (Volterra, Bologna, Pavia), Franciaország (Montmarte, Párizs), Afrika (Szahara), Ausztrália (Whyalia, Tasmánia, Pernatty-lagúna), Mexikó (Naica), USA (Alfaalfa megye - Oklahoma, Mammoth-barlangok, Kentucky)   

 Egyéb jellegzetesség

 

Környezeti hatásai

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Kalkantit

 Név  kalkantit (rézvirág)
 Vegyjel, képlet  CuSO4.5H2O
 Ásványosztály  szulfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  triklin
 Kristályalak  elsősorban cseppköves bekérgezések, kristályosan ritka
 Szín  kék, égkék, néha kissé zöldes árnyalattal
 Fény  üveg
 Karc  színtelen
 Keménység (Mohs-féle)  2,5
 Hasadás  tökéletlen
 Törés  kagylós
 Sűrűség  2,1-2,5 g/cm3
 Keletkezés  rézércek oxidációs övében másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Bisbee, Arizona, USA, Chuquicamata, Chile, Rio Tinto Spanyolország, a Rammelsberg bányák Herzsabányán Nagybánya mellett, Selmecbánya, Hodrushámor, Körmöcbánya, Nandrás, Szomolnok, Úrvölgy
 Egyéb jellegzetesség  kereskedelmi neve: rézgálic

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalkantit

 


Volframit

 Név  volframit
 Vegyjel, képlet  (Fe,Mn)WO4 
 Ásványosztály  szulfátok és rokon vegyületek
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  kissé nyúlt, táblás kristályai a végek felé vésőszerűen kivékonyodnak, telérekben tömeges
 Szín  sötétbarna, barnás fekete, néha vöröses árnyalatú
 Fény  zsír, félig fémes
 Karc  fekete
 Keménység (Mohs-féle)  5-5,5
 Hasadás  jó
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  7,2-7,6 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos v. hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Velencei-hg.), Románia (Felsőbánya), Németország (Érc-hegység), Spanyolország, Portugália, Olaszország (Szardínia), Anglia, Csehország, Oroszország, Kína, Burma, Malajzia, Ausztrália, Kanada, Amerikai Egyesült Államok (Colorado és Új-Mexikó), Peru és Bolívia
 Egyéb jellegzetesség  legfontosabb volfrámérc

Forrás: http://www.minerapole.com/

Forrás: http://www.hummingbirdminerals.com/IMG_6438n.jpg


VII. Borátok, karbonátok, nitrátok


"A természetben jelenleg kb. 110 borátásványt ismerünk. Ezek túlnyomó része igen ritkán fordul elő, csak néhány jelenik meg nagyobb mennyiségben sótelepeken, boraxtavak kiválásai között. Egy kis részük pedig magmás, illetve metamorf környezetben képződik.

A karbonátok a földkéreg felszínközeli részén, illetve a felszínen igen elterjedt ásványok. Jelenleg
mintegy 200 karbonátásványt ismerünk a természetben. Számunkra gyakoriságuk és gazdasági jelentőségük miatt különösen a vízmentes karbonátok három csoportja fontos: a kalcit-, aragonit- és dolomit-csoport. Ezekből az ásványokból nagyon elterjedt karbonátos üledékes kőzetek (például mészkő, dolomit, márga), illetve metamorf kőzetek (például márvány, dolomárvány) épülnek föl.

A nitrátok erősen ionos jellegű, sótermészetű vegyületek. Vízben könnyen oldódnak, kis keménységűek. Emiatt alapvetően száraz klímán stabilisak (főként sivatagi éghajlat alatt), ahol jellegzetes bepárlódási termékekként jelennek meg. A természetben mintegy 15 nitrátásványt ismerünk, közülük azonban csak a nátronsalétromnak és a kálisalétromnak van gyakorlati jelentősége."

Szakáll Sándor


Aragonit

Név  aragonit (vasvirág)
 Vegyjel, képlet  CaCO3
 Ásványosztály  borátok és karbonátok
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  álhatszöges ikerkristályok, cseppkőszerű ágas-bogas
 Szín  színtelen, fehér, sárgás vagy barnás, ritkán ibolyás
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  rosszul
 Törés  kagylós
 Sűrűség  2,94 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás, üledékes
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Badacsony, Dorog, Kesztölc, Tokod, Süttő, Lábatlan, Tatabánya, Gellért-hegy), Németország (Kaiserstuhl), Csehország, Spanyolország, Ausztria(Karintiában), Olaszország (Sziciliában és Vezúv), Franciaország, Amerikai Egyesült Államok (Arizona és Új-Mexikó)
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals

Forrás: http://www.minerapole.com/


Azurit

 Név  azurit 
 Vegyjel, képlet  Cu3(CO3)2(OH)2
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  rostos, sugaras, fürtös, vesés halmazok, kéregszerű bevonatok v. zömök oszlopos, esetleg táblás apró v. szépen fejlett kristályok
 Szín  sötét azurkék színűek, tömött szemcsés halmazai világosabbak
 Fény  üveg
 Karc  világoskék
 Keménység (Mohs-féle)  6,5
 Hasadás  jól hasad a kristálylaok mentén
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  3,8 g/cm3
 Keletkezés  másodlagos, rézéerctelepek oxidációs övében
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Rudabánya, Recsk), Franciaország (Lyon), Görögország, Románia, Ausztrália (Új Dél-Wales), Chile, Kína, Oroszország, Irán, Amerikai Egyesült Államok (Arizona), Mexikó, Olaszország(Szardinia)
 Egyéb jellegzetesség  


Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Cerusszit

 Név  cerusszit
 Vegyjel, képlet  PbCO3
 Ásványosztály  borátpk, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  rombos
 Kristályalak  apró, nyúlt kristályok, gyakranikerként v. rostos, vaskos, földes megjelenésű
 Szín  fehér, barna, sárga, néha fekete árnyalattal
 Fény  gyémántfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3-3,5
 Hasadás  rossz
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  6,4-6,6 g/cm3
 Keletkezés  szulfidos ólomércek oxidációs övében
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Pákozd, Nadap, Rudabánya, Gyöngyösoroszi, Nagyvisnyó), Románia területén az erdélyi Rézbányán (Baita). Németország (Siegerland, Baden-Württemberg, Fekete-erdő, Freiburg), Csehország (Pribram), Ausztria (Karintia), Anglia (Durham), Görögország (trákia és Kykladia), Olaszország (Szardínia-szigete, Vicenza és Veneto), Oroszország (Altaj-hegység), Namíbia és Zaire, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok (Illinois, Utah, Colorado és Kentucy)
 Egyéb jellegzetesség  fontos ólomérc

Forrás: http://www.minerapole.com/


Dolomit

 Név  dolomit 
 Vegyjel, képlet  CaCO3*MgCO3
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  romboéderek
 Szín  fehér v. világosszürke
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  kitűnő
 Törés  kagylós
 Sűrűség  2,8-2,95 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermásan érckisérő, üledékesen kőzetalkotó
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Vértes, Bakony, Budai-hg., Gánt, Iszkaszentgyörgy), Olaszország (Dolomitok) 
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Kalcit

 Név

 kalcit

 Vegyjel, képlet

 CaCO3

 Ásványosztály

 borátok, karbonátok, nitrátok

 Kristályrendszer

 trigonális

 Kristályalak

 kristályformákban gazdag, főként romboéderes és szkalenoéderes kristályai közismertek

 Szín

 színtelen, fehér, esetleg halványan színezett

 Fény

 üveg

 Karc

 fehér

 Keménység (Mohs-féle)

 3

 Hasadás

 kitűnő

 Törés

 kagyós

 Sűrűség

 2,71 g/cm3

 Keletkezés

 hidrotermás, üledékes kőzetalkotó

 Fontosabb lelőhely

 Magyarország (Csódi-hegy, Budai-hg., Recsk, Rudabánya), Anglia (Engremont)

 Egyéb jellegzetesség

 

 

Forrás: http://www.minerapole.com/

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Magnezit

 Név  magnezit
 Vegyjel, képlet  MgCO3
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  főleg romboéderes, ritkán prizmás termetű kristályok v. tömeges megjelenésű
 Szín  sárgás v. szürkésfehér, esetleg barna
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4,5
 Hasadás  kitűnő
 Törés  kagylós, egyenetlen
 Sűrűség  2,9-3,1 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás, metaszomatikus, metamorf
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Nagybörzsöny, Budai-hg.), Ausztria, Németország, Szlovákia (Jolsva (Jelsava), Lubenyik, Baráttelke (Magnezitovce) és Rozsnyó)Lengyelország, Olaszország, Norvégia és Svédország, Görögország, Törökország, Oroszország (Ural-hegység), Amerikai Egyesült Államok (Arizona, Nevada és Kalifornia)Kína (Mandzsuria), Brazília
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Malachit

 Név  malachit 
 Vegyjel, képlet  Cu2CO3(OH)2
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  monoklin
 Kristályalak  rendszerint rostos, szálas v. vesés, fürtös megjelenésű
 Szín  smaragzöld, halványzöld
 Fény  üveg (selyem)
 Karc  zöld
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  jó
 Törés  félkagylós
 Sűrűség  3,9-4,1 g/cm3
 Keletkezés  másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Erdőmecske, Recsk, Rudabánya), Oroszország (Ural-hegység), Zaire, Namíbia, Chile, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államokban (Arizona és Utah), Németország, Franciaország, Románia, Olaszország (Elba és Szardínia)
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://www.minerapole.com/


Rodokrozit

 Név  rodokrozit
 Vegyjel, képlet  Mn2+CO3
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  főleg romboéderes termetű kristályok
 Szín  rózsaszínű, málnaszínű, néha szürke vagy barna
 Fény  üvegfényű, gyönygyházfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4
 Hasadás  kitűnő
 Törés  egyenetlen, kagylós törésű
 Sűrűség  3,3-3,7 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás, másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Nagybörzsöny, Úrkút, Gyöngyösoroszi, Eplény), Románia (Kapnikbánya, Máramaros, Herzsabánya és Nagybánya), Németország, Spanyolország, Franciaország (Pireneusok), Olaszország, Oroszország (Ural-hegység), Amerikai Egyesült Államok (Colorado és Montana) Mexikó, Argentína, Dél-afrikai Köztársaság, Peru, Japán (Hokiado)
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://www.minerapole.com/


Smithsonit

 

 Név  smithsonit
 Vegyjel, képlet  ZnCO3
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  trigonális, hexagonális
 Kristályalak  csak romboéderes kristályokban v. gömbös, vesés, cseppköves bekérgezésben ismert
 Szín  fehér, sárga,szürkésfehér, zöldes, kék, barna, színe a szennyezettség függvényében változik
 Fény  üvegfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  4,5-5
 Hasadás  kitűnő
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  4,4-4,5 g/cm3
 Keletkezés  másodlagos
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Nagyvisnyó, Szabadbattyánban, Parádsasváron, Recsken és Rudabánya), Románia (Szászkabány és Dognácska), Szlovákia (Rozsnyó és Selmecbánya), Ausztria (Karintia, Bleiberg és Steinmark), Lengyelország, Németország (Harz-hegység, Badenben és Nesler), Franciaország (Rajna vidéken és Lyon), Olaszország (Szardínia), Oroszország (Ural-hegység és Szibéria), Amerikai Egyesült Államok (Arizonai Silver Hill, Arkansas, Utah, Új-Mexikó), Mexikóban, Ausztrália (Új-Dél-Wales), Vietnam
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


Sziderit

 Név  sziderit (vaspát)
 Vegyjel, képlet  FeCO3
 Ásványosztály  borátok, karbonátok, nitrátok
 Kristályrendszer  trigonális
 Kristályalak  egyszerű romboéderes kristályok v. vaskosan pátos, tömeges, sugaras változata: szferosziderit
 Szín  sárgásfehér, világosbarna, szürke
 Fény  üvegfényű
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  3,5-4,5
 Hasadás  tökéletes a kristálylapok mentén 
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  3,7-3,9 g/cm3
 Keletkezés  pegmatitos, hidrotermás
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Recsk, Rudabánya), Ausztria, Anglia (Cornwall), Oroszország, Ukrajna, Amerikai Egyesült Államokban (Connecticuban és Pennsyilvánia), Kanada, Grönland, Brazília , Svájc, Németország, Franciaország, Románia, Algéria Tunézia, Ausztrália 
 Egyéb jellegzetesség  

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals


VIII. Halogenidek

"A természetben ma közel 220 halogenidet ismerünk. Jelentős részük üledékes körülmények között képződik a földkéreg felszínközeli zónáiban, illetve a felszínen. A fluoridok keletkezése azonban eltér a többi halogenidtől, hiszen zömmel pneumatolitos és hidrotermás eredetűek. Ezzel szemben a kloridok, bromidok és jodidok nem kis része vulkáni exhaláció során képződik. Közvetve ebből származik a tengervíz klórtartalma, illetve ebből képződve, a sótelepekben (evaporitokban) nagy mennyiségben ismertek halogenidek."

Szakáll Sándor


Fluorit

Név   fluorit, folypát
 Vegyjel, képlet  CaF2
 Ásványosztály  halogének
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  jellemzően hexaéderes vagy oktaéderes kristályok, illetve mindkettő
 Szín  Igen változatos, élénk bíborszínű, kék, zöld vagy sárga, vöröses narancssárga, rózsaszínű, fehér vagy barna. Egyetlen kristályon belül is lehetnek különböző színű övek. A tiszta, szennyezetlen kristályok színtelenek.
 Fény  üveg
 Karc  fény
 Keménység (Mohs-féle)  4
 Hasadás  tökéletes négy irányban, oktaédert formálva
 Törés  lapos, kagyló alakú
 Sűrűség  3-3,3 g/cm3
 Keletkezés  hidrotermás
 Jelentősebb előfordulás  Magyarország (Sukoró, Pákozd, Mórágy, Gyöngyösoroszi, Recsk, Alsótelekes), Szlovákia (Selmecbánya), Románia (Kapnikbánya, Erzsébetbánya), Anglia (Alston, Moor, Weardale, Castleton, Cornwall), Németország (Harz-hegység, Wölsendorf), Olaszország (Toszkána), Svájc (Göschenen), Oroszország (Urál-hegység, Dalnyegorszk), India (Maharástra), Kína, Mexikó (Naica, Chihuahua), USA (Tenessee, Illinois, Ohio, Új-Mexikó)
 Egyéb jellegzetesség

 A fluorit áttetsző vagy átlátszó. Jellemzően fluoreszkáló ibolyakék vagy ritkábban zöld, fehér, vörös vagy lila. Termolumineszcencia, foszforeszkálás és dörzslumineszcencia egyaránt jellemző rá.

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.minerapole.com/

 

 


Halit

Név   kősó, halit
 Vegyjel, képlet  NaCl
 Ásványosztály  halogenidek
 Kritályrendszer  szabályos
 Kristályalak  főként kocka alakú kristályok üledékrétegekben de lehet szemcsés vagy szálas is
 Szín  átlátszó vagy fehér, de lehet narancssárga, rózsaszínű, lila, sárga vagy kék
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  2
 Hasadás  tökéletes három irányban, kocka szerint
 Törés  kagylós
 Sűrűség  2,1 g/cm3
 Keletkezés  üledékes
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Perkupa, Paks, Duna-Tisza köze), Lengyelország (Wieliczka), Szlovákia (Sóvár), Ukrajna (Sóvár), Románia (Rónaszék, Désakna, Parajd, Szováta, Marosújvár, Torda), Németország (Stassfurt), Ausztria (Salzburg), Franciaország (Mulhouse), USA (Nagy-sóstó, Utah), tengerek (Holt-tenger, Vörös-tenger)
 Egyéb jellegzetesség  plasztikus és vágható, fény hatására a kristályok sötétednek

Környezeti hatásai

Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Halit


Kriolit

Név kriolit, jégkő
Vegyjel, képlet Na3(AlF6)
Ásványosztály halogenidek
Kristályrendszer monoklin
Kristályalak hexaéder termetű kristályok vagy vaskos, tömeges
Szín vöröses, zöldes, színtelen, sárga, barna
Fény üveg
Karc fehér
Keménység (Mohs-féle) 8-8,5
Hasadás nincs
Törés egyenetlen
Sűrűség 2,97 g/cm3
Keletkezése pegmatitos, pneumatolitos
Előfordulása Dánia (Grönland), Oroszország, USA
Egyéb jellegzetesség olvadáspont csökkentő

Környezeti hatásai

Forrás: http://www.gemandmineral.com/owensphotos.html

 


Szilvin

Név   szilvin
 Vegyjel, képlet  KCl
 Ásványosztály  halogenidek
 Kristályrendszer  szabályos
 Kristályalak  kockák, oktaéderek tompíthatják
 Szín  gyengén színezett, főleg sárgára
 Fény  üveg
 Karc  fehér
 Keménység (Mohs-féle)  2
 Hasadás  kitűnő
 Törés  egyenetlen
 Sűrűség  1,9-2 g/cm3
 Keletkezés  üledékes
 Előfordulás  Németország (Stassfurt), Lengyelország (Wieliczka), Oroszország
 Egyéb jellegzetesség  kesernyés ízű

Környezeti hatásai

Forrás: http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/Vorlesung/Fotos/Alkalimetalle/sylvin.jpg

 


IX. Szerves ásványok

"A szerves ásványokként megjelenő, földtani folyamatok során képződött vegyületek, túlnyomó többségében a bioszféra állati vagy növényi anyagainak közremüködésével jönnek létre a föld felszínén vagy a földkéreg legfelső zónáiban. Ezeket három nagy csoportba soroljuk: szerves savak sói, szénhidrogének és kevert szerves vegyületek."

Szakáll Sándor


Borostyánkő

Név  borostyánkő
 Vegyjel, képlet  ≈C78H11O10S
 Ásványosztály  szerves ásványok
 Kristályrendszer  amorf
 Kristályalak  nem kristályos, alakja szabálytalan
 Szín  mézsárga, vörösbarna, áttetsző
 Fény  gyanta
 Karc  
 Keménység (Mohs-féle)  2-2,5
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós
 Sűrűség  1,06-1,10
 Keletkezés  megkeményedett fosszilis fenyőgyanta
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Ajka), Németország (Varnemünde), Oroszország, Libanon, Burma
 Egyéb jellegzetesség  A borostyánkő kis fajsúlya miatt fennmarad a víz színén, éghető anyag, s ezzel az egyetlen éghető díszkő, dörzsölésre statikus áramot vesz fel. Híres arról a tulajdonságáról, hogy kitűnő állapotban őrzi meg a még képlékeny állapotában beleragadt kisebb állatokat, elsősorban ízeltlábúakat.

Forrás: http://www.minerapole.com/


Mellit

 Név  mellit
 Vegyjel, képlet  C6(COO)6Al2·18H2O
 Ásványosztály  szerves ásványok
 Kristályrendszer  tetragonális
 Kristályalak  oktaéderhez hasonló kettős piramisok
 Szín  méz- és viaszsárga
 Fény  gyanta (üveg)
 Karc  színtelen, fehér
 Keménység (Mohs-féle)  2-2,5
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós
 Sűrűség  1,6 g/cm3
 Keletkezés  másodlagosan barnakőszéntelepeken
 Fontosabb lelőhely  Magyarország (Csordakút), Csehország 
 Egyéb jellegzetesség  Hevítve meggyullad, az égéstermék fehér por. Lágy, késsel vágható. 

 

Forrás: http://www.asahi-net.or.jp/~ug7s-ktu/e_mellit.htm

 

 


Az ásványok felhasználásának környezeti vonatkozásai

Klikkelj a képre!

Külszini fejtésű szénbánya. Forrás: http://hu.wikipedia.org/


Fogalomtár

Kristálytan: Témakörébe tartozik a kristályok alaktani, belső szerkezeti, fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.

Ásványtan (minerológia): Ásványokkal kapcsolatos tudomány. Témakörébe a Föld szilárd kérgét (litoszféra) alkotó kőzetek ásványi összetételének vizsgálata tartozik.

Kőzettan: Témakörébe a kőzetek tulajdonságainak és keletkezésük körülményeinek leírása tartozik.

Kristály: Homogén, diszkontinuális térkitöltésű, anizotróp térrács, aminek külső megnyilvánulása a síklapokkal határolt mértani test.

Ásvány: A szilárd földkéregben természetes úton keletkezett, meteoritokban található, élőlényekhez nem kötött, egyöntetű (homogén), legtöbbször egységes kémiai összetételű, rendszerint kristályos anyagok.

Kőzet: A szilárd földkérget felépítő, megközelítően változatlan ásványi és kémiai összetételű ásványhalmazok elnevezése.

Érc: (latin: aes, aeris) Kőzet vagy ásvány, amelyből valamilyen elem (pl.: Fe, Pb, Au, Al és hasonlók) hasznosan nyerhető ki. (Bronzszerű ötvözet, amelyet az ókorban gyakran használtak fegyverekhez és hadifelszerelésekhez.)